ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูนิทัศน์ จันทนากร
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ รหัสวิชา ศ16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบศิลป์ของภาพ
1
  องค์ประกอบศิลป์ของภาพ 6 พ.ย. 61
เรื่อง 1.2 แสงเงาในภาพ
1
  แสงเงาในภาพ 13 พ.ย. 61
เรื่อง 1.3 วาดเส้นสีในงานทัศนศิลป์
1
  วาดเส้นสีในงานทัศนศิลป์ 20 พ.ย. 61
เรื่อง 1.4 สร้างจินตนาการในภาพวาด
1
  สร้างจินตนาการในภาพวาด 27 พ.ย. 61
เรื่อง 1.5 สีกับภาพวาดจินตนาการ
1
  สีกับภาพวาดจินตนาการ 4 ธ.ค. 61
เรื่อง 1.6 สีในงานทัศนศิลป์
1
  สีในงานทัศนศิลป์ 11 ธ.ค. 61
เรื่อง 1.7 ศิลปะการออกแบบสีในภาพวาด
1
  ศิลปะการออกแบบสีในภาพวาด 18 ธ.ค. 61
เรื่อง 1.8 ระบำรำฟ้อน
1
  ระบำรำฟ้อน 1 25 ธ.ค. 61
2
  ระบำรำฟ้อน 2 8 ม.ค. 62
3
  ระบำรำฟ้อน 3 15 ม.ค. 62
เรื่อง 1.9 นาฏศิลป์ 4 ภาค
1
  นาฏศิลป์ 4 ภาค 1 22 ม.ค. 62
2
  นาฏศิลป์ 4 ภาค 2 29 ม.ค. 62
เรื่อง 1.10 รำวงมาตรฐาน
1
  รำวงมาตรฐาน 1 5 ก.พ. 62
2
  รำวงมาตรฐาน 2 12 ก.พ. 62
3
  รำวงมาตรฐาน 3 26 ก.พ. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ