ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา และพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ระบบสืบพันธุ์
1
  ระบบสืบพันธุ์(1) 27 พ.ค.62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ระบบสืบพันธุ์ (2) (การดูแลระบบสืบพันธ์เพศชาย) 10 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ระบบสืบพันธุ์(3) (ระบบสืบพันธ์เพศหญิง) 17 มิ.ย. 62
4
  ระบบสืบพันธุ์(4) (การดูแลระบบสืบพันธ์เพศหญิง) 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ระบบไหลเวียนโลหิต
1
  ระบบไหลเวียนโลหิต(1) 1 ก.ค 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ระบบหายใจ
1
  ระบบหายใจ(1) 8 ก.ค.62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ระบบหายใจ(2) 15 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
1
  การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว 22 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน
1
  การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน(1) 5 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน(2) 19 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
1
  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(1) 26 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(2) 2 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
3
  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(3) 9 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
4
  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(4) 16 ก.ย. 62 (มีใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ(1) 23 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ(2) 30 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 1,967 6 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,132 2 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 1,967 6 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,132 2 สุขศึกษาและพลศึกษา