ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป
1
  การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป 1 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
2
  การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป 2 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 สมการ สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า
1
  สมการ สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า 5 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 คำตอบของสมการ
1
  คำตอบของสมการ 6 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก
1
  สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก 8 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ
1
  สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ 9 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ
1
  สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ 12 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร
1
  สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร 13 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า)
1
  การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า) 15 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์ไม่กำหนดตัวไม่ทราบค่า)
1
  การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์ไม่กำหนดตัวไม่ทราบค่า) 16 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 การแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ในการหาคำตอบ
1
  การแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางค์ในการหาคำตอบ 19 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 สถานการณ์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ช่วยในการตัดสินใจหาคำตอบ
1
  สถานการณ์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ช่วยในการตัดสินใจหาคำตอบ 20 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
1
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 22 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 การหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ
1
  การหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ 23 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 การหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย
1
  การหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย 26 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (กำหนดร้อยละ)
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (กำหนดร้อยละ) 27 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (หาร้อยละ)
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (หาร้อยละ) 29 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนและราคาขาย
1
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนและราคาขาย 30 พ.ย. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
2
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนและราคาขาย 3 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับราคาซื้อหรือต้นทุน
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับราคาซื้อหรือต้นทุน 4 ธ.ค. 61
เรื่อง 1.19 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคา
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคา 6 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.20 การแก้โจทย์ปัญหาการหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ลดราคา
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ลดราคา 7 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.21 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี 11 ธ.ค. 61 (มีใบงาน)
2
  โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี 13 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.22 กิจกรรมการแข่งขัน
1
  กิจกรรมการแข่งขัน “รวมพลังคิดคณิต” เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละ (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน) 14 ธ.ค.61
เรื่อง 1.23 ทบทวนและทดสอบ
1
  ทบทวนและทดสอบ 17 ธ.ค.61
เรื่อง 1.24 ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม
1
  ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม 18 ม.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.25 เส้นขนานและสัญลักษณ์แทนการขนานและการสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
1
  เส้นขนานและสัญลักษณ์แทนการขนานและการสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก 20 ธ.ค.61 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.26 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
1
  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 21 ธ.ค.61 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.27 รูปสี่เหลียมมุมฉากและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
1
  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 24 ธ.ค.61 ( มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.28 เส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
1
  เส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 25 ธ.ค 61 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.29 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 27 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.30 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 28 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.31 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ 3 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
2
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ 4 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.32 การหาความยาวของรอบรูป 1
1
  การหาความยาวรอบรูป 1 7 ม.ค. 62 (มีใบกิจกกรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.33 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
1
  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม(1) 8 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
2
  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ( 2 )10 ม.ค.62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.34 การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 11 ม.ค.62 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.35 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
1
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 14 ม.ค.62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.36 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม
1
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม 15 ม.ค.62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.37 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ 17 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ 18 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.38 ส่วนประกอบของรูปวงกลมและการสร้างรูปวงกลม
1
  ส่วนประกอบของรูปวงกลมและการสร้างรูปวงกลม 21 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.39 ความยาวรอบรูปวงกลม
1
  ความยาวรอบรูปวงกลม 22 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.40 พื้นที่รูปวงกลม
1
  พื้นที่รูปวงกลม 24 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.41 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปวงกลม
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปวงกลม 25 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.42 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปวงกลม
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปวงกลม(1) 28 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการเรียนการสอน)
2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปวงกลม (2) 29 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.43 ทบทวนและทดสอบ
1
  ทบทวนทดสอบ 31 ม.ค.62
เรื่อง 1.44 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 1 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการเรียนการสอน)
เรื่อง 1.45 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 4 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัด เฉลย และใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.46 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 5 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.47 ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 7 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.48 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 8 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 2 11 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.49 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 12 ก.พ. 62
เรื่อง 1.50 การอ่านแผนภูมิแท่ง
1
  การอ่านแผนภูมิแท่ง 14 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.51 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
1
  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 15 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.52 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
1
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 18 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.53 การอ่านกราฟเส้น
1
  การอ่านกราฟเส้น 21 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.54 การเขียนกราฟเส้น
1
  การเขียนกราฟเส้น 22 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.55 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
1
  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 25 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.56 การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์
1
  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ 26 ก.พ. 62 (มีใบงาน แบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.57 การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1
  การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 28 ก.พ. 62 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 562 1 คณิตศาสตร์
 2. Post By GUEST | 02.11.18 | 351 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By GUEST | 02.11.18 | 337 0 คณิตศาสตร์
 4. Post By นางสาว | 02.11.18 | 308 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 251 1 คณิตศาสตร์
 1. Post By naynresh@gmail.com | 17.05.18 | 1,348 5 คณิตศาสตร์
 2. Post By ekkasuks@gmail.com | 18.05.18 | 568 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 562 1 คณิตศาสตร์
 4. Post By GUEST | 02.11.18 | 351 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By GUEST | 02.11.18 | 337 0 คณิตศาสตร์
 6. Post By นางสาว | 02.11.18 | 308 0 คณิตศาสตร์
 7. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 251 1 คณิตศาสตร์