ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูภาชินี มากพันธ์
ครูผู้สอน ครูภาชินี มากพันธ์

ครูภาชินี มากพันธ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น
1
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 16 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน และจำนวนเต็มล้าน
1
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและเต็มล้าน 17 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆไปใช้
1
  การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ไปใช้ 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณ
1
  สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณ 23 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
1
  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ 24 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ
1
  การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ 27 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก
1
  โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก 29 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีหลายหลัก
1
  โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีหลายหลัก 30 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหาการคูณ
1
  โจทย์ปัญหาการคูณ 31 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหาการหาร
1
  โจทย์ปัญหาการหาร 5 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 6 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 7 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตัวประกอบของจำนวนนับ
1
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 10 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนเฉพาะ
1
  จำนวนเฉพาะ 12 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตัวประกอบเฉพาะ
1
  ตัวประกอบเฉพาะ 13 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ
1
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ 14 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.17 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตัวหารร่วม หรือตัวประกอบร่วม และตัวหารร่วมมาก
1
  ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม และตัวหารร่วมมาก 17 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตัวหารร่วม และการหา ห.ร.ม.
1
  ตัวหารร่วม และการหา ห.ร.ม. 19 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.19 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ
1
  การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 20 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.20 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร
1
  การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร 21 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตัวคูณร่วม และการหา ค.ร.น.
1
  ตัวคูณร่วมและการหา ค.ร.น. 24 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.22 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตัวคูณร่วมน้อย และการหา ค.ร.น.
1
  ตัวคูณร่วมน้อย และการหา ค.ร.น. 26 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.23 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ
1
  การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 27 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.24 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร
1
  การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร 28 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.
1
  โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. 1 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.26 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การหาเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน และการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การหาเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน และการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 3 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.27 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากัน
1
  เรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากัน 4 ก.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.28 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ
1
  เศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ 5 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.29 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
1
  การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 8 ก.ค. 62
เรื่อง 1.30 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 10 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.31 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบจำนวนคละ
1
  การบวกและการลบจำนวนคละ 11 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.32 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนและจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนและจำนวนคละ 12 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.33 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ 15 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.34 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนคละ 18 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.35 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
1
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 19 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.36 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
1
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 22 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.37 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การคูณจำนวนคละ
1
  การคูณจำนวนคละ 24 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.38 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ส่วนกลับของเศษส่วน และการหารเศษส่วน
1
  ส่วนกลับของเศษส่วน และการหารเศษส่วน 25 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.39 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การหารจำนวนคละ
1
  การหารจำนวนคละ 26 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.40 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : โจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่วน และจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนและจำนวนคละ 31 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.41 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ
1
  การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 1 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.42 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ (1) 2 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
2
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ(2) 5 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.43 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  ความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 7 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.44 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 8 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.45 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
1
  การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 9 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.46 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 14 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.47 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วน
1
  การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วน 15 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.48 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
1
  การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 16 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.49 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การหาค่าประมาณของทศนิยม
1
  การหาค่าประมาณของทศนิยม 19 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.50 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การบวกทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  การบวกทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 21 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.51 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 22 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.52 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม 23 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.53 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
1
  การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 26 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.54 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ
1
  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ 28 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.55 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 และ 1,000
1
  การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 และ 1,000 29 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.56 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับจำนวนนับที่เป็นพหุคูณของ 10 100 และ 1,000
1
  การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับจำนวนนับที่เป็นพหุคูณของ 10 100 และ 1,000 30 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.57 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
1
  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง 2 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.58 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ
1
  การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ 4 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.59 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับโดยการหารยาว
1
  การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับโดยการหารยาว 5 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.60 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับและต้องเติมศูนย์ต่อท้ายที่ตัวตั้ง
1
  การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับและต้องเติมศูนย์ต่อท้ายที่ตัวตั้ง 6 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.61 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การหารทศนิยม ไม่เกินสามตำแหน่งด้วย 10 100 และ 1,000
1
  การหารทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งด้วย 10 100 และ 1,000 9 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.62 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การหารทศนิยม ที่ตัวหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  การหารทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 11 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.63 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และการหารทศนิยม
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม 12 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.64 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่ผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่ผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 13 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.65 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกิน สามตำแหน่ง
1
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง (1) 16 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
2
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง (2) 18 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.66 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ทิศ การบอกชื่อทิศ
1
  ทิศ การบอกชื่อทิศ 19 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.67 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ
1
  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ 20 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.68 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : มาตราส่วน
1
  มาตราส่วน 23 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.69 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การอ่านแผนที่ และแผนผัง
1
  การอ่านแผนที่ และแผนผัง 25 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.70 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การเขียนแผนที่ และแผนผัง
1
  การเขียนแผนที่และแผนผัง 26 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.71 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ
1
  การเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ 27 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.72 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การเขียนแผนที่และแผนผัง โดยสังเขป
1
  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป 30 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 953 2 คณิตศาสตร์
 2. Post By GUEST | 02.11.18 | 840 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By GUEST | 02.11.18 | 764 1 คณิตศาสตร์
 4. Post By นางสาว | 02.11.18 | 725 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 557 1 คณิตศาสตร์
 1. Post By naynresh@gmail.com | 17.05.18 | 1,675 8 คณิตศาสตร์
 2. Post By ekkasuks@gmail.com | 18.05.18 | 955 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 953 2 คณิตศาสตร์
 4. Post By GUEST | 02.11.18 | 840 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By GUEST | 02.11.18 | 764 1 คณิตศาสตร์
 6. Post By นางสาว | 02.11.18 | 725 0 คณิตศาสตร์
 7. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 557 1 คณิตศาสตร์