ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เจาะเวลาหาอดีต
1
  การแบ่งยุคสมัยทางประวัตศาสตร์ (การแบ่งช่วงเวลา)(1) 27 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์(2) 10 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.2 ย้อนรอยอดีต
1
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 24 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 1 ก.ค. 62
เรื่อง 1.3 ความเป็นมาของท้องถิ่น
1
  ความเป็นมาของท้องถิ่น 8 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ท้องถิ่นของเรา
1
  ท้องถิ่นของเรา 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 พัฒนาการของมนุษย์
1
  พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(1) 22 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(2) 5 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(3) 19 ส.ค. 62
เรื่อง 1.6 อาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
1
  การตั้งถิ่นฐานของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 26 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 2 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน
1
  อิทธิพลอารยธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย 9 ก.ย. 62
2
  สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ของประเทศเพื่อนบ้าน 16 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน
1
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน(1) 23 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน(2) 30 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ