ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 กรุงรัตนโกสินทร์
1
  กรุงรัตนโกสินทร์ 5 พ.ย. 61 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
1
  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 12 พ.ย. 61 (มีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วีระกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
1
  วีระกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 1 19 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  วีระกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2 26 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  วีระกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 3 3 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  วีระกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 4 17 ธ.ค. 61 (มีใบงาน)
5
  วีระกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5 24 ธ.ค. 61 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
1
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 1 7 ม.ค. 62 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
2
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 2 14 ม.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 3 21 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
1
  สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 28 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ