ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่(1) 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่(2) 27 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
3
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่(3) 29 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
4
  โซ่อาหาร(1) 5 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
5
  โซ่อาหาร(2) 10 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
6
  โซ่อาหาร(3) 12 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและวีดิโอประกอบการสอน)
7
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่(1) 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
8
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่(2) 19 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด,ใบงาน และ วีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
1
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่(1) 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่(2) 26 มิ.ย. 62 (มีใบงาน,ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
3
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่(3) 1 ก.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
4
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่(4) 3 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
1
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร(1) 5 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร(2) 7 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร(3) 14 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร(4) 19 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร(5) 21 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
6
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร(6) 26 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
7
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร(7) 28 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
8
  การละลาย(1) 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
9
  การละลาย(2) 4 ก.ย.62 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1
  การเกิดสารใหม่(1) 9 ก.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  การเกิดสารใหม่(2) 11 ก.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  การเกิดสารใหม่(3) 16 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  การเกิดสารใหม่(4) 18 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 หน่วยย่อยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
1
  ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้(1) 23 ก.ย.62 (มีใบงาน)
2
  ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้(2) 25 ก.ย.62 (มีใบงานและข้อสอบประเมินผล)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Thantipa27@hotmail.com | 16.07.18 | 819 1 วิทยาศาสตร์
  2. Post By selingdongbayu@gmail.com | 03.07.18 | 759 2 วิทยาศาสตร์
  3. Post By runningtri@hotmail.com | 01.08.18 | 747 1 วิทยาศาสตร์
  4. Post By runningtri@hotmail.com | 01.08.18 | 647 0 วิทยาศาสตร์
  5. Post By busakorn seethong | 06.06.19 | 348 0 วิทยาศาสตร์