ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 อาณาจักรอยุธยา
1
  อาณาจักรอยุธยา 1 (การสถาปนา) วันที่ 1 พ.ย. 2562
2
  อาณาจักรอยุธยา 2 (ด้านการเมืองการปกครอง) วันที่ 8 พ.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  อาณาจักรอยุธยา 3 (ด้านเศรษฐกิจ) วันที่ 15 พ.ย. 2562
4
  อาณาจักรอยุธยา 4 (ด้านสังคม) วันที่ 22 พ.ย. 2562
เรื่อง 1.2 อาณาจักรธนบุรี
1
  อาณาจักรธนบุรี วันที่ 29 พ.ย. 2562
เรื่อง 1.3 บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี
1
  บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี (1) วันที่ 6 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี (2) วันที่ 13 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี (3) วันที่ 20 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
1
  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 1 วันที่ 27 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 2 วันที่ 3 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
1
  สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี วันที่ 10 ม.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 10 อาเซียน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ