ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์

ครูวนิดา หวลวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Free Time
1
  Interesting Activities (1 พ.ย.61)
2
  Fun Activities (5 พ.ย.61)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Sports and Games
1
  Fun Games (8 พ.ย.61)
2
  Exciting Sports & My Idol (12 พ.ย.61)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Amusement Park
1
  Let’s Go on That! (15 พ.ย.61)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง TV Programs
1
  What’s on TV? (19 พ.ย.61)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Holidays
1
  Going on Vacation (22 พ.ย.61)
2
  Going on Vacation2 (26 พ.ย.61)
3
  Happy Trip (29 พ.ย.61)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration

กระดานสนทนา