ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์

ครูจุลีพร จุรุพันธ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัส พ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัส พ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1
  ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (5 พ.ย. 61)
2
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง (12 พ.ย. 61)
3
  หลักการเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (19 พ.ย. 61)
4
  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (26 พ.ย. 61)
5
  ลักษณะของอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพ (3 ธ.ค. 61)
6
  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ (17 ธ.ค. 61) (มีสื่อวิดีโอ)
7
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ (24 ธ.ค. 61) (มีสื่อวิดีโอ)
8
  หลักการใช้ยา (7 ม.ค. 62)
9
  วิธีเก็บรักษายา (14 ม.ค. 62) (มีใบงาน)
10
  วิธีการปฐมพยาบาล 1 (21 ม.ค. 62)
11
  วิธีการปฐมพยาบาล 2 (28 ม.ค. 62)
12
  วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (4 ก.พ. 62)(มีใบงาน)
13
  โทษของบุหรี่ (11 ก.พ. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
14
  โทษของสุรา (18 ก.พ. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
15
  การป้องกันอันตรายจากบุหรี่และสุรา (25 ก.พ 62)(มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ