ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์

ครูพธู นิลยากรณ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ความสำคัญของศาสนา และ ศาสนาในประเทศไทย 1 (1 พ.ย. 2561) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ความสำคัญของศาสนา และ ศาสนาในประเทศไทย 2 (2 พ.ย. 2561)(มีใบงาน)
3
  ความสำคัญของศาสนา และ ศาสนาในประเทศไทย 3 (5 พ.ย. 2561) (มีใบงาน)
4
  ประวัติความเป็นมาและ แหล่งกำเนิดของศาสนาในประเทศไทย 1 (6 พ.ย. 2561) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
5
  ประวัติความเป็นมาและ แหล่งกำเนิดของศาสนาในประเทศไทย 2 (8 พ.ย. 2561) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
6
  ประวัติความเป็นมาและ แหล่งกำเนิดของศาสนาในประเทศไทย 3 (9 พ.ย. 2561) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
7
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา 1 (12 พ.ย. 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา 2 (13 พ.ย. 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
9
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา 3 (15 พ.ย. 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
10
  ศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถาน 1 (16 พ.ย. 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
11
  ศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถาน 2 (19 พ.ย. 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
12
  สาวก ประวัติสาวก และการปฏิบัติตนของสาวก 1 (20 พ.ย 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
13
  สาวก ประวัติสาวก และการปฏิบัติตนของสาวก 2 (22 พ.ย 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
14
  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ 1 (23 พ.ย. 2561)
15
  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ 2 (26 พ.ย. 2561)
16
  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ 3 (27 พ.ย. 2561)
17
  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธีในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 1 (29 พ.ย 2561)
18
  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธีในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 2 (30 พ.ย 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
19
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 1 (3 ธ.ค 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
20
  วิธีปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท3 (1) (4 ธ.ค. 2561)(มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
21
  วิธีปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท3 (2) (6 ธ.ค. 2561)(มีใบงาน)
22
  สติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา 1 (7 ธ.ค. 2561) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
23
  สติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา 2 (11 ธ.ค. 2561) (มีสื่อวิดีโอ)
24
  การบริหารจิตและเจริญปัญญา 1 (13 ธ.ค. 2561)(มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
25
  การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2 (14 ธ.ค. 2561) (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
26
  ประโยชน์ของการมีสติ 1 (17 ธ.ค. 2561) (มีสื่อวิดีโอ)
27
  ประโยชน์ของการมีสติ 2 (18 ธ.ค. 2561) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
28
  สมาธิในการฟัง การอ่าน และการคิด การถาม และการเขียน (20 ธ.ค. 2561) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
29
  การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ (21 ธ.ค. 2561)(มีใบงานและ สื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
1
  มหัศจรรย์กายภาพ 1 (24 ธ.ค. 2561)
2
  มหัศจรรย์กายภาพ 2 (25 ธ.ค. 2561) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  มหัศจรรย์กายภาพ 3 (27 ธ.ค.2561) (มีใบงาน)
4
  มหัศจรรย์กายภาพ 4 (28 ธ.ค.2561)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 1 (3 ม.ค. 2562)
6
  การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 2 (4 ม.ค. 2562) (มีสื่อวิดีโอ)
7
  การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 3 (7 ม.ค.2562) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
8
  เครื่องมือภูมิศาสตร์ 1 (8 ม.ค.2562)
9
  เครื่องมือภูมิศาสตร์ 2 (10 ม.ค.2562) (มีสื่อวิดีโอ)
10
  เครื่องมือภูมิศาสตร์ 3 (11 ม.ค.2562)(มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
1
  ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดในภาคต่างๆ (14 ม.ค. 2562)(มีสื่อวิดีโอ)
2
  ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดในภาคต่างๆ 2 (15 ม.ค. 2562)
3
  ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคม1 (17 ม.ค.2562)
4
  ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคม 2 (18 ม.ค.2562)(มีใบงาน)
5
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ 1 (21 ม.ค.2562)(มีใบความรู้)
6
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ 2 (22 ม.ค.2562) (มีใบงานและใบความรู้)
7
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐาน 1 (24 ม.ค. 2562) (มีสื่อวิดีโอ)
8
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐาน 2 (25 ม.ค. 2562)(มีใบงาน ใบความรู้)
9
  ธรรมชาติกับสังคมไทย 1 (28 ม.ค.2562)(มีใบงาน)
10
  ธรรมชาติกับสังคมไทย 2 (29 ม.ค.2562)(มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 1 (31 ม.ค.2562) (มีใบงาน)
2
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 2 (1 ก.พ.2562) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 1 (4 ก.พ.2562) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 2 (5 ก.พ.2562) (มีใบงาน)
5
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 1 (7 ก.พ. 2562) (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 2 (8 ก.พ. 2562)
7
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 3 (11 ก.พ. 2562)(มีใบงาน)
8
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลของการเปลี่ยนแปลง 1(12 ก.พ.2562)
9
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลของการเปลี่ยนแปลง 2 (14 ก.พ.2562) (มีสื่อวิดีโอ)
10
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลของการเปลี่ยนแปลง 3 (15 ก.พ.2562)
เรื่อง 2.4 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
1
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 (18 ก.พ.2562)(มีสื่อวิดีโอ)
2
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 (21 ก.พ.2562)
3
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 (22 ก.พ.2562)(มีสื่อวิดีโอ)
4
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 1 (25 ก.พ.2562)
5
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 2 (26 ก.พ.2562)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 3 (28 ก.พ.2562)(มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 1,016 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 482 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 429 3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 1,016 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 482 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 429 3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม