ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks เรื่อง Variety of Food and Drinks
1
  Variety of Food วันที่ 1 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Variety of Food วันที่ 4 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  Variety of Drinks วันที่ 6 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  Variety of Drinks วันที่ 8 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks เรื่อง Fruits
1
  Fruit Variety วันที่ 11 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Fruit Variety วันที่ 13 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  My Favourite Fruit วันที่ 15 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  Fruits and Vegetables วันที่ 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
5
  Fruits and Vegetables วันที่ 20 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks เรื่อง Choices of Food and Drinks
1
  Healthy and Unhealthy Food วันที่ 22 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  Healthy and Unhealthy Food วันที่ 25 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  Tastes of Food วันที่ 27 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Tastes of Food วันที่ 29 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  Making a Drink and a Sandwich วันที่ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks เรื่อง Menus
1
  Ordering Drinks วันที่ 4 ธ.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Mini Menus and Test 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around เรื่อง Around My House
1
  My House 1 วันที่ 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  My House 1 วันที่ 11 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  My House 2 วันที่ 13 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  My House 2 วันที่ 16 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  My House 3 วันที่ 18 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around เรื่อง In the Park
1
  In the Park วันที่ 20 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  In the Park วันที่ 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Activities in the Park วันที่ 25 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around เรื่อง Animals
1
  Let’s Know Wildlife วันที่ 27 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  Let’s Know Wildlife วันที่ 30 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  About Wildlife วันที่ 3 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around เรื่อง The Weather
1
  Weather & Seasons 1 วันที่ 6 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Weather & Seasons 1 วันที่ 8 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  Weather & Seasons 2 วันที่ 10 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Weather & Seasons 2 วันที่ 13 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  The Sun Comes up! วันที่ 15 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  The Sun Comes up! and Test 2 วันที่ 17 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My Free Time
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My Free Time เรื่อง Hobbies
1
  Things in the Playground วันที่ 20 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  Things in the Playground วันที่ 22 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  Have Fun in the Playground วันที่ 24 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Have Fun in the Playground วันที่ 27 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  Fun Hobbies วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  Fun Hobbies วันที่ 31 ม.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงาน)
7
  My Hobby วันที่ 3 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
8
  Enjoying Music วันที่ 5 ก.พ. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
9
  Enjoying Music วันที่ 7 ก.พ. 63 (มีใบงานใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
10
  Playing Music วันที่ 12 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My Free Time เรื่อง Sports
1
  Sport time วันที่ 14 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Sport time วันที่ 17 ก.พ. 63
3
  My Favourite Sport วันที่ 19 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
4
  My Favourite Sport วันที่ 21 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
5
  Fun Time วันที่ 24 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
6
  Fun Time วันที่ 26 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
7
  Sport Day วันที่ 28 ก.พ. 63
8
  Sport Day and Test 3 วันที่ 2 มี.ค. 63 (มีใบงานและแบบทดสอบ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Autcharee650@gmail.com | 10.06.19 | 1,043 2 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 607 0 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 464 5 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By komson_11@hotmail.com | 16.05.18 | 58,701 314 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By Autcharee650@gmail.com | 10.06.19 | 1,043 2 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 607 0 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 464 5 ภาษาอังกฤษ