ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (1)
1
  Hello, How Are You? วันที่ 17 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (2)
1
  Nice to Meet You วันที่ 22 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง About Me
1
  Know About Me วันที่ 24 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body (1)
1
  Parts of Your Body วันที่ 27 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body (2)
1
  Monster’s Body วันที่ 29 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Test 1 (Hello & Body)
1
  Test 1 (Hello & Body) วันที่ 31 พ.ค. 62
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My New Friend (1)
1
  Tell me more วันที่ 5 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My New Friend (2)
1
  What does she look like? วันที่ 7 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (1)
1
  My Clothes (1) วันที่ 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (2)
1
  My Clothes (2) วันที่ 12 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (3)
1
  What is she/he wearing? วันที่ 14 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Test 2 (Unit 1)
1
  Test 2 (Unit 1) วันที่ 17 มิ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family
1
  My Family (1) วันที่ 19 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  My Family (2) วันที่ 21 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Family Members (1) วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Family Members (2) วันที่ 26 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  Appearance (1) วันที่ 28 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  Appearance (2) วันที่ 1 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
7
  Happy Family(1) วันที่ 3 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
8
  Happy Family(2) วันที่ 5 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Test 3 (Family)
1
  Test 3 (Family) วันที่ 8 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Jobs
1
  My Job (1) วันที 10 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  My Job วันที่ 12 ก.ค. 62 (2) (มีใบงาน)
3
  Work Places (1) วันที่ 15 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  Work Places (2) วันที่ 19 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  My dream job (1) วันที่ 22 ก.ค. 62
6
  My dream job (2) วันที่ 24 ก.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Animals We Keep at Home
1
  Animals at Home (1) วันที่ 26 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  Animals at Home (2) วันที่ 31 ก.ค. 62
3
  My Lovely Pets(1) วันที่ 2 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  My Lovely Pets(2) วันที่ 5 ส.ค. 62 (มีใบงานและวิดีโอ)
5
  The Rabbit and the Turtle (1) วันที่ 7 ส.ค.62 (มีใบงาน)
6
  The Rabbit and the Turtle (2) วันที่ 9 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Test 4 (Unit 2)
1
  Test 4 (Unit 2) วันที่ 14 ส.ค.62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Back to School
1
  Things in the Classroom(1) วันที่ 16 ส.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Things in the Classroom(2) วันที่ 19 ส.ค.62 (มีใบงานสื่อวิดีโอ)
3
  Numbers(1) วันที่ 21 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Numbers (2) วันที่ 23 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  How Many? (1) วันที่ 26 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  Get Ready! (2) วันที่ 28 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Welcome to My Classroom
1
  Classroom Language(1) วันที่ 30 ส.ค.62 (มีใบงาน)
2
  Classroom Language(2) วันที่ 2 ก.ย.62 (มีใบงาน)
3
  School Signs (1) วันที่ 4 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  School Signs (2) วันที่ 6 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Test 5 (School and Classroom)
1
  Test 5 (School and Classroom) วันที่ 9 ก.ย.62 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง My Weekly Timetable
1
  Time (1) วันที่ 11 ก.ย.62 (มีใบงาน)
2
  Time (2) วันที่ 13 ก.ย.62 (มีใบงาน)
3
  School Subjects(1) วันที่ 16 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  School Subjects(2) วันที่ 18 ก.ย.62 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  Days in a Week (1) วันที่ 20 ก.ย.62 (มีสื่อวิดีโอ)
6
  Days in a Week (2) วันที่ 23 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
7
  Around School (1) วันที่ 25 ก.ย.62 (มีใบงานสื่อวิดีโอ)
8
  Around School (2) วันที่ 27 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Test 6 (School and Classroom)
1
  Test 6 (School and Classroom) วันที่ 30 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By komson_11@hotmail.com | 16.05.18 | 55,564 309 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By Autcharee650@gmail.com | 10.06.19 | 885 2 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 510 0 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 410 5 ภาษาอังกฤษ