ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์

ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 1 จำนวน
1
  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (1) วันที่ 16 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด )
2
  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 วันที่ 17 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด )
3
  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 วันที่ 21 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด )
4
  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 วันที่ 22 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
5
  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 10,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย วันที่ 23 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
6
  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย วันที่ 24 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
7
  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000 วันที่ 27 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
8
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน วันที่ 28 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
9
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน วันที่ 29 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
10
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน วันที่ 30 พ.ค.62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
11
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามถึงห้าจำนวน วันที่ 31 พ.ค.62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
1
  ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด (1) วันที่ 4 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
2
  ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทด (2) วันที่ 5 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
3
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ไม่มีการทด (มีจำนวนหลักเท่ากัน) วันที่ 6 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
4
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ไม่มีการทด (มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน) วันที่ 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
5
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 มีการทด (มีจำนวนหลักเท่ากัน) วันที่ 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
6
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 มีการทด (มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน) วันที่ 11 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
7
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ไม่มีการทด วันที่ 12 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
8
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีการทด วันที่ 13 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
9
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 วันที่ 14 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
10
  ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย วันที่ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
11
  ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย วันที่ 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
12
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 ไม่มีการกระจาย (มีจำนวนหลักเท่ากัน) วันที่ 19 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
13
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 ไม่มีการกระจาย (มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน) วันที่ 20 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
14
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 มีการกระจาย (จำนวนหลักเท่ากัน) วันที่ 21 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
15
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 มีการกระจาย (จำนวนหลักไม่เท่ากัน) วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
16
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ไม่มีการกระจาย วันที่ 25 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
17
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีการกระจาย วันที่ 26 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
18
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกและการลบ วันที่ การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีการกระจาย วันที่ 27 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
19
  การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 10,000 วันที่ 28 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
20
  การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 100,000 วันที่ 1 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
21
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบ วันที่ 2 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
22
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบและหาคำตอบ วันที่ 3 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
23
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100,000 วันที่ 4 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
24
  การแก้โจทย์ปัญหาการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 วันที่ 5 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
25
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนที่การบวกมีผลบวกไม่เกิน 100,000 และการลบมีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 วันที่ 8 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
26
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนที่การบวกมีผลบวกไม่เกิน 100,000 และการลบมีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 วันที่ 9 ก.ค. 62(มีใบงานและแบบฝึกหัด)
27
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนจากภาพ วันที่ 10 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
28
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน จากประโยคสัญลักษณ์ วันที่ 11 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
1
  รูปหลายเหลี่ยม วันที่ 12 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  รูปเรขาคณิตสองมิติ วันที่ 15 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
3
  รูปเรขาคณิตสองมิติที่พบเห็นในชีวิตจริง วันที่ 18 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดย ใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ วันที่ 19 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การเขียนรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ การลากเส้นต่อจุด วันที่ 22 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
6
  รูปที่มีแกนสมมาตร วันที่ 23 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
7
  จุดและเส้นตรง วันที่ 24 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
8
  รังสีและส่วนของเส้นตรง วันที่ 25 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
9
  จุดตัด วันที่ 26 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
10
  มุม วันที่ 30 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 หน่วยที่ 4 แบบรูป
1
  แบบรูปของรูปที่มีความสัมพันธ์กัน 1 ลักษณะ ( ในลักษณะของรูปร่าง ขนาด หรือสี อย่างใดอย่างหนึ่ง ) วันที่ 31 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
2
  แบบรูปของรูปที่ม๊ความสัมพันธ์กัน 2 ลักษณะ (1) วันที่ 1 ส.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
3
  แบบรูปของรูปที่ม๊ความสัมพันธ์กัน 2 ลักษณะ (2) วันที่ 2 ส.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
4
  การนับเพิ่มทีละ3 และการนับเพิ่มทีละ 4 วันที่ 5 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การนับเพิ่มทีละ 25 ทีละ 50 วันที่ 6 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
6
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 และเพิ่มขึ้นทีละ 4 วันที่ 7 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
7
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 25 และ เพิ่มขึ้นทีละ 50 วันที่ 8 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การนับลดทีละ 3 , 4 และ 5 วันที่ 9 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
9
  การนับลดทีละ 25 และ การนับลดทีละ 50 วันที่ 13 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
10
  แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 3 , 4 และ 5 วันที่ 14 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
11
  แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 25 และ 50 วันที่ 15 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
12
  แบบรูปซ้ำ วันที่ 16 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
13
  แบบรูปของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ลักษณะ แบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 วันที่ 19 ส.ค.62 (มีแบบทดสอบ)
เรื่อง 1.5 หน่วยที่ 5 สถิติ
1
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล (1) วันที่ 20 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล (2) วันที่ 21 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ (1 รูปแทนจำนวน 1 หน่วย) วันที่ 22 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ (รูป 1 รูป แทนจำนวน 5 หน่วย) วันที่ 23 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ (รูป 1 รูป แทนจำนวนมากกว่า 1 หน่วย) วันที่ 26 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การอ่านแผนภูมิแท่ง (1) วันที่ 27 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การอ่านแผนภูมิแท่ง (2) วันที่ 28 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การอ่านแผนภูมิแท่งที่ตัวเลขแสดงจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ 2 ทีละ 10 วันที่ 29 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 หน่วยที่ 6 เงิน
1
  เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ , ธนบัตรชนิดต่าง ๆ และการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร วันที่ 30 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์และ การเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน วันที่ 2 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
3
  ความสัมพันธ์ของบาทและสตางค์ วันที่ 3 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การบวก เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์ วันที่ 4 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การลบ เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์ วันที่ 5 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
6
  เงินทอนและโจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท วันที่ 6 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
7
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท และสตางค์ (1) วันที่ 9 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
8
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท และสตางค์ (2) วันที่ 10 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
9
  การอ่านบันทึกรายรับ รายจ่าย วันที่ 11 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
10
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย (1) วันที่ 12 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
11
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย (2) วันที่ 13 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.7 หน่วยที่ 7 เวลา
1
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกา วันที่ 16 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน (ช่วง 5 นาที) (1) 17 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน (ช่วง 5 นาที) (2) วันที่ 18 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การอ่านปฏิทิน วันที่ 19 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การอ่านบันทึกกิจกรรมประจำวัน วันที่ 20 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การเขียนบันทึกกิจกรรมประจำวัน วันที่ 23 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย วันที่ 24 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ วันที่ 25 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
9
  การเปรียบเทียบหน่วยเวลา วันที่ 26 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
10
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา แบบไม่มีการทด และไม่มีการกระจาย (1) วันที่ 27 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
11
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา แบบมีการทดและมีการกระจาย (1) วันที่ 30 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By mayuree133711@hotmail.co.th | 17.05.18 | 7,299 64 คณิตศาสตร์
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 10.07.18 | 1,647 12 คณิตศาสตร์
  3. Post By banapornl@gmail.com | 29.10.18 | 1,475 7 คณิตศาสตร์