ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 82
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์

ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.2 การคูณ การหาร
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก (ไม่มีการทด) วันที่ 1 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก (มีการทด) วันที่ 4 พ.ย. 62
3
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ... , 900 วันที่ 5 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ... , 900 วันที่ 6 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
5
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลัก (ไม่มีการทด) วันที่ 7 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
6
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลัก (ไม่มีการทด) วันที่ 8 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
7
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลัก ที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ วันที่ 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
8
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลัก ที่มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อย วันที่ 12 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
9
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักใด ๆ ที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ ทดจากหลักสิบไปหลักร้อย วันที่ 13 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
10
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 1,000 , 2,000 , 3,000 , ... , 9,000 วันที่ 14 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
11
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลัก (ไม่มีการทด) วันที่ 15 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
12
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลักใด ๆ (มีการทด) วันที่ 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
13
  สมบัติการสลับที่ของการคูณ การคูณจำนวนสองหลักกับ 10 วันที่ 19 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
14
  การคูณจำนวนสองหลักกับ 20, 30, ... , 90 วันที่ 20 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
15
  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก วันที่ 21 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
16
  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก วันที่ 22 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
17
  การคูณจำนวน 3 จำนวน วันที่ 25 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
18
  การพัฒนาความรู้เชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ วันที่ 26 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
19
  โจทย์ปัญหาการคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก วันที่ 27 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
20
  โจทย์ปัญหาการคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก และจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก วันที่ 28 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
21
  โจทย์ปัญหาการคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก และจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก วันที่ 29 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
22
  โจทย์ปัญหาการคูณ วันที่ 2 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
23
  โจทย์ปัญหาการคูณ วันที่ 3 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
24
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ วันที่ 4 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
25
  การหารลงตัวที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีหนึ่งหลัก วันที่ 6 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด )
26
  การหารไม่ลงตัวเมื่อตัวตั้งเป็นจำนวนไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีหนึ่งหลัก วันที่ 9 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
27
  การหารยาวที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัว วันที่ 11 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
28
  การหารยาวที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัว วันที่ 12 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
29
  การหารยาวที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีสองหลักและเป็นการหารลงตัว วันที่ 13 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
30
  การหารยาวที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีสองหลักและเป็นการหารไม่ลงตัว วันที่ 16 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
31
  การหารลงตัวที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีสามหลัก วันที่ 17 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
32
  การหารลงตัวที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลัก วันที่ 18 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
33
  การหารไม่ลงตัวที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสามหลัก วันที่ 19 ธ.ค. 62 (มีใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด)
34
  การหารไม่ลงตัวที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลัก วันที่ 20 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
35
  การหารลงตัวที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสี่หลัก วันที่ 23 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
36
  การหารลงตัวที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสามหลัก วันที่ 24 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
37
  การหารไม่ลงตัวที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสี่หลัก วันที่ 25 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
38
  การหารไม่ลงตัวที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสามหลัก วันที่ 26 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
39
  การเปรียบเทียบผลหารที่ตัวตั้งมีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก วันที่ 27 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
40
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารลงตัว เพื่อหาจำนวนกลุ่ม วันที่ 30 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
41
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารลงตัว เพื่อหาจำนวนกลุ่ม วันที่ 2 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
42
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารลงตัว เพื่อหาจำนวนของที่เท่า ๆ กันในแต่ละกลุ่ม วันที่ 3 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
43
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารไม่ลงตัว เพื่อหาจำนวนกลุ่ม วันที่ 6 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
44
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารไม่ลงตัว เพื่อหาจำนวนของที่เท่า ๆ กัน ในแต่ละกลุ่ม วันที่ 7 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
45
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก วันที่ 8 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
46
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก โดยการแสดงวิธีทำและหาคำตอบเกี่ยวกับจำนวนกลุ่ม วันที่ 9 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
47
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก โดยการแสดงวิธีทำเกี่ยวกับการหาจำนวนของที่เท่า ๆ กันในแต่ละกลุ่ม วันที่ 10 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
48
  การสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากโจทย์การหารที่กำหนดให้ วันที่ 13 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
49
  การสร้างโจทย์การหารและโจทย์ปัญหาการหารจากภาพ วันที่ 14 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
50
  การบวก การลบ การคูณ และการหาร วันที่ 15 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
51
  การบวกลบคูณหารระคนที่มี 2 ขั้นตอน วันที่ 17 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
52
  การหาคำตอบของโจทย์การบวกลบ คูณ หารระคนที่มี 3 ขั้นตอน วันที่ 20 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
53
  การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน วันที่ 21 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
54
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารเพียงขั้นตอนเดียว วันที่ 22 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
55
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และหาคำตอบ วันที่ 23 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
56
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และหาคำตอบ วันที่ 24 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
57
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และหาคำตอบ วันที่ 27 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
58
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วันที่ 28 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
59
  การแสดงแนวคิดและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
60
  การแสดงแนวคิดและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วันที่ 30 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
61
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากภาพ วันที่ 31 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 หน่วยที่ 8 การวัด
1
  การวัดความยาวและระยะทางเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร(ทบทวนการวัดความยาวเป็นเซนติเมตร) วันที่ 3 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การคาดคะเนความยาว วันที่ 4 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเลือกเครื่องมือวัด และหน่วยความยาวที่เหมาะสม วันที่ 5 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว วันที่ 6 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การเปรียบเทียบความยาว วันที่ 7 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว (การบวก การลบ) วันที่ 11 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  เครื่องชั่ง หน่วยน้ำหนัก การอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่ง วันที่ 12 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การคาดคะเนน้ำหนัก วันที่ 13 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
9
  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม วันที่ 14 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
10
  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก วันที่ 17 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
11
  การเปรียบเทียบน้ำหนัก วันที่ 18 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
12
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ) วันที่ 19 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
13
  เครื่องตวง หน่วยปริมาตร การตวงโดยใช้เครื่องตวง วันที่ 20 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
14
  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม วันที่ 21 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
15
  การเลือกหน่วยปริมาตรที่เหมาะสม วันที่ 24 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
16
  การเปรียบเทียบปริมาตร วันที่ 25 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
17
  การหาความจุของภาชนะ วันที่ 26 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
18
  การเปรียบเทียบความของจุภาชนะ วันที่ 27 ก.พ. 63 (แบบฝึกหัด)
19
  การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุภาชนะ วันที่ 28 ก.พ. 63 (มีใบกิจกรรม)
20
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (บวก ลบ) วันที่ 2 มี.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
21
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (บวก ลบ) (ต่อ) วันที่ 3 มี.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By mayuree133711@hotmail.co.th | 17.05.18 | 8,059 65 คณิตศาสตร์
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 10.07.18 | 2,153 12 คณิตศาสตร์
  3. Post By banapornl@gmail.com | 29.10.18 | 2,040 7 คณิตศาสตร์