ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง -
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ