ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ

ครูเกศวลี มะลิโชติ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 โรงเรียนของเรา 1
1
  โรงเรียนของเรา 1 วันที่ 16 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 โรงเรียนของเรา 2
1
  โรงเรียนของเรา 2 วันที่ 17 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 สวัสดีเพื่อนใหม่ 1
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ 1 วันที่ 21 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ 2 วันที่ 22 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 วันเปิดเทอม 1
1
  วันเปิดเทอม 1 วันที่ 23 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 วันเปิดเทอม 2
1
  วันเปิดเทอม 2 วันที่ 24 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 หน้าที่ของเรา 1
1
  หน้าที่ของเรา 1 วันที่ 27 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 หน้าที่ของเรา 2
1
  หน้าที่ของเรา 2 วันที่ 28 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 มารยาทดีมีน้ำใจ 1
1
  มารยาทดีมีน้ำใจ 1 วันที่ 29 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.10 มารยาทดีมีน้ำใจ 2
1
  มารยาทดีมีน้ำใจ 2 วันที่ 30 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 แม่ ก กา พาสนุก 1
1
  แม่ ก กา พาสนุก 1 วันที่ 31 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.12 แม่ ก กา พาสนุก 2
1
  แม่ ก กา พาสนุก 2 วันที่ 4 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.13 แม่กง คงอยู่ 1
1
  แม่กง คงอยู่ 1 วันที่ 5 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.14 แม่กง คงอยู่ 2
1
  แม่กง คงอยู่ 2 วันที่ 6 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.15 อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน 1
1
  อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน 1 วันที่ 7 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.16 อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน 2
1
  อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน 2 วันที่ 10 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.17 หนูแจ๋วขายว่าว 1
1
  หนูแจ๋วขายว่าว 1 วันที่ 11 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.18 หนูแจ๋วขายว่าว 2
1
  หนูแจ๋วขายว่าว 2 วันที่ 12 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.19 แม่เกยเคยเรียน 1
1
  แม่เกยเคยเรียน 1 วันที่ 13 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.20 แม่เกยเคยเรียน 2
1
  แม่เกยเคยเรียน 2 วันที่ 15 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.21 กิริยาวาจาดี 1
1
  กิริยาวาจาดี 1 วันที่ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.22 กิริยาวาจาดี 2
1
  กิริยาวาจาดี 2 วันที่ 18 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.23 แม่ดอกรัก 1
1
  แม่ดอกรัก 1 วันที่ 19 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.24 แม่ดอกรัก 2
1
  แม่ดอกรัก 2 วันที่ 20 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.25 แม่กดสดใส 1
1
  แม่กดสดใส 1 วันที่ 21 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.26 แม่กดสดใส 2
1
  แม่กดสดใส 2 วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.27 แม่กบครบถ้วน 1
1
  แม่กบครบถ้วน 1 วันที่ 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.28 แม่กบครบถ้วน 2
1
  แม่กบครบถ้วน 2 วันที่ 26 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.29 สักวาหวานอื่น 1
1
  สักวาหวานอื่น 1 วันที่ 27 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.30 สักวาหวานอื่น 2
1
  สักวาหวานอื่น 2 วันที่ 28 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.31 กาเหว่า 1
1
  กาเหว่า 1 วันที่ 1 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.32 กาเหว่า 2
1
  กาเหว่า 2 วันที่ 2 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.33 ดาวลูกไก่ 1
1
  ดาวลูกไก่ 1 วันที่ 3 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.34 ดาวลูกไก่ 2
1
  ดาวลูกไก่ 2 วันที่ 4 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.35 อักษรสามหมู่ 1
1
  อักษรสามหมู่ 1 วันที่ 5 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.36 อักษรสามหมู่ 2
1
  อักษรสามหมู่ 2 วันที่ 8 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.37 วรรณยุกต์ 1
1
  วรรณยุกต์ 1 วันที่ 9 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.38 วรรณยุกต์ 2
1
  วรรณยุกต์ 2 วันที่ 10 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.39 นกเขาเถื่อน 1
1
  นกเขาเถื่อน 1 วันที่ 11 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.40 นกเขาเถื่อน 2
1
  นกเขาเถื่อน 2 วันที่ 12 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.41 ลิงคิดเพลินใจ 1
1
  ลิงคิดเพลินใจ 1 วันที่ 15 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.42 ลิงคิดเพลินใจ 2
1
  ลิงคิดเพลินใจ 2 วันที่ 18 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.43 แหวนแสนสนุก 1
1
  แหวนแสนสนุก 1 วันที่ 19 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.44 แหวนแสนสนุก 2
1
  แหวนแสนสนุก 2 วันที่ 22 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.45 ควบกล้ำ นำไปใช้ 1
1
  ควบกล้ำ นำไปใช้ 1 วันที่ 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.46 ควบกล้ำ นำไปใช้ 2
1
  ควบกล้ำ นำไปใช้ 2 วันที่ 24 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.47 อักษรนำ จำให้ดี 1
1
  อักษรนำ จำให้ดี 1 วันที่ 25 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.48 อักษรนำ จำให้ดี 2
1
  อักษรนำจำให้ดี 2 วันที่ 26 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.49 วิชาหนาเจ้า 1
1
  วิชาหนาเจ้า 1 วันที่ 30 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.50 วิชาหนาเจ้า 2
1
  วิชาหนาเจ้า 2 วันที่ 31 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.51 คำนาม 1
1
  คำนาม 1 วันที่ 1 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.52 คำนาม 2
1
  คำนาม 2 วันที่ 2 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.53 คำสรรพนาม 1
1
  คำสรรพนาม 1 วันที่ 5 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.54 คำสรรพนาม 2
1
  คำสรรพนาม 2 วันที่ 6 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.55 ป่าชายเลน 1
1
  ป่าชายเลน 1 วันที่ 7 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.56 ป่าชายเลน 2
1
  ป่าชายเลน 2 วันที่ 8 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.57 คำกริยา 1
1
  คำกริยา 1 วันที่ 9 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.58 คำกริยา 2
1
  คำกริยา 2 วันที่ 13 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.59 ความรู้นอกห้องเรียน 1
1
  ความรู้นอกห้องเรียน 1 วันที่ 14 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.60 ความรู้นอกห้องเรียน 2
1
  ความรู้นอกห้องเรียน 2 วันที่ 15 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.61 รู้จักนกอีแจว 1
1
  รู้จักนกอีแจว 1 วันที่ 16 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.62 รู้จักนกอีแจว 2
1
  รู้จักนกอีแจว 2 วันที่ 19 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.63 รู้ทันคำถาม 1
1
  รู้ทันคำถาม 1 วันที่ 20 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.64 รู้ทันคำถาม 2
1
  รู้ทันคำถาม 2 วันที่ 21 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.65 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 1
1
  เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 1 วันที่ 22 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.66 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 2
1
  เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 2 วันที่ 23 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.67 รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน 1
1
  รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน 1 วันที่ 26 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.68 รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน 2
1
  รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน 2 วันที่ 27 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.69 อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) 1
1
  อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) 1 วันที่ 28 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.70 อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) 2
1
  อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) 2 วันที่ 29 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.71 คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่พยางค์หน้า 1
1
  คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่พยางค์หน้า 1 วันที่ 30 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.72 คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่พยางค์หน้า 2
1
  คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่พยางค์หน้า 2 วันที่ 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.73 น้ำใจกระจิบ 1
1
  น้ำใจกระจิบ 1 วันที่ 3 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.74 น้ำใจกระจิบ 2
1
  น้ำใจกระจิบ 2 วันที่ 4 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.75 คำที่ออกเสียง บัน 1
1
  คำที่ออกเสียง บัน 1 วันที่ 5 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.76 คำที่ออกเสียง บัน 2
1
  คำที่ออกเสียง บัน 2 วันที่ 6 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.77 นกกระจาบ 1
1
  นกกระจาบ 1 วันที่ 9 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.78 นกกระจาบ 2
1
  นกกระจาบ 2 วันที่ 10 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.79 คำคล้องจอง 1
1
  คำคล้องจอง 1 วันที่ 11 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.80 คำคล้องจอง 2
1
  คำคล้องจอง 2 วันที่ 12 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.81 สระเปลี่ยนไป 1
1
  สระเปลี่ยนไป 1 วันที่ 13 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.82 สระเปลี่ยนไป 2
1
  สระเปลี่ยนไป 2 วันที่ 16 กันยายน 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.83 ตัวสะกดสดใส 1
1
  ตัวสะกดสดใส 1 วันที่ 17 ก.ย.62
เรื่อง 1.84 ตัวสะกดสดใส 2
1
  ตัวสะกดสดใส 2 วันที่ 18 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.85 ตัวสะกดมากมาย 1
1
  ตัวสะกดมากมาย 1 วันที่ 19 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.86 ตัวสะกดมากมาย 2
1
  ตัวสะกดมากมาย 2 วันที่ 20 ก.ย.62
เรื่อง 1.87 ตัวสะกดหลากหลาย 1
1
  ตัวสะกดหลากหลาย 1 วันที่ 23 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.88 ตัวสะกดหลากหลาย 2
1
  ตัวสะกดหลากหลาย 2 วันที่ 24 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.89 วรรณยุกต์สุขใจ 1
1
  วรรณยุกต์สุขใจ 1 วันที่ 25 ก.ย.62
เรื่อง 1.90 วรรณยุกต์สุขใจ 2
1
  วรรณยุกต์สุขใจ 2 วันที่ 26 ก.ย.62
เรื่อง 1.91 ควบกล้ำคำอ่านง่าย 1
1
  ควบกล้ำคำอ่านง่าย 1 วันที่ 27 ก.ย.62
เรื่อง 1.92 ควบกล้ำคำอ่านง่าย 2
1
  ควบกล้ำคำอ่านง่าย 2 วันที่ 30 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ