ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง -
แผนการสอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่ือสารประทับใจ
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สายใยแม่ลูก
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผูกพันอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้สัญลักษณ์
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ประโยคและการสื่อความ
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จากคล้องจองสู่ร้อยกรองไทย
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 มาตราตัวสะกดแสนสนุก

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ