ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 82
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ

ครูเกศวลี มะลิโชติ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 มังกรบ้านโป่ง 1
1
  มังกรบ้านโป่ง 1 วันที่ 1 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 มังกรบ้านโป่ง 2
1
  มังกรบ้านโป่ง 2 วันที่ 4 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 เขียนบันทึก 1
1
  เขียนบันทึก 1 วันที่ 5 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 เขียนบันทึก 2
1
  เขียนบันทึก 2 วันที่ 6 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 ปิติสุขเป็นที่สุด 1
1
  ปิติสุขเป็นที่สุด 1 วันที่ 7 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 ปิติสุขเป็นที่สุด 2
1
  ปิติสุขเป็นที่สุด 2 วันที่ 8 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 ส่งข่าว 1
1
  ส่งข่าว 1 วันที่ 11 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 ส่งข่าว 2
1
  ส่งข่าว 2 วันที่ 12 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 ลากิจสินะ 1
1
  ลากิจสินะ 1 วันที่ 13 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.10 ลากิจสินะ 2
1
  ลากิจสินะ 2 วันที่ 14 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 คุณธรรมนำจิต 1
1
  คุณธรรมนำจิต 1 วันที่ 15 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.12 คุณธรรมนำจิต 2
1
  คุณธรรมนำจิต 2 วันที่ 18 พ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.13 สุภาษิตสอนไว้ 1
1
  สุภาษิตสอนไว้ 1 วันที่ 19 พ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.14 สุภาษิตสอนไว้ 2
1
  สุภาษิตสอนไว้ 2 วันที่ 20 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.15 สำนวนไทยแท้ 1
1
  สำนวนไทยแท้ 1 วันที่ 21 พ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.16 สำนวนไทยแท้ 2
1
  สำนวนไทยแท้ 2 วันที่ 22 พ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.17 คำคมชวนคิด 1
1
  คำคมชวนคิด 1 วันที่ 25 พ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.18 คำคมชวนคิด 2
1
  คำคมชวนคิด 2 วันที่ 26 พ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.19 คำขวัญสอนใจ 1
1
  คำขวัญสอนใจ 1 วันที่ 27 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.20 คำขวัญสอนใจ 2
1
  คำขวัญสอนใจ 2 วันที่ 28 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.21 ประเพณีลอยกระทง 1
1
  ประเพณีลอยกระทง 1 วันที่ 29 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.22 ประเพณีลอยกระทง 2
1
  ประเพณีลอยกระทง 2 วันที่ 2 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.23 วันออกพรรษา 1
1
  วันออกพรรษา 1 วันที่ 3 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.24 วันออกพรรษา 2
1
  วันออกพรรษา 2 วันที่ 4 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.25 นางมณโฑ 1
1
  นางมณโฑ 1 วันที่ 6 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.26 นางมณโฑ 2
1
  นางมณโฑ 2 วันที่ 9 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.27 ประเพณีสงกรานต์ 1
1
  ประเพณีสงกรานต์ 1 วันที่ 11 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.28 ประเพณีสงกรานต์ 2
1
  ประเพณีสงกรานต์ 2 วันที่ 12 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.29 การสู่ขวัญข้าว 1
1
  การสู่ขวัญข้าว 1 วันที่ 13 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.30 การสู่ขวัญข้าว 2
1
  การสู่ขวัญข้าว 2 วันที่ 16 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.31 มอญซ่อนผ้า 1
1
  มอญซ่อนผ้า 1 วันที่ 17 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.32 มอญซ่อนผ้า 2
1
  มอญซ่อนผ้า 2 วันที่ 18 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.33 โพงพาง 1
1
  โพงพาง 1 วันที่ 19 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.34 โพงพาง 2
1
  โพงพาง 2 วันที่ 20 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.35 ว่าวไทย 1
1
  ว่าวไทย 1 วันที่ 23 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.36 ว่าวไทย 2
1
  ว่าวไทย 2 วันที่ 24 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.37 ตะล๊อกต๊อกแต๊ก 1
1
  ตะล๊อกต๊อกแต๊ก 1 วันที่ 25 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.38 ตะล๊อกต๊อกแต๊ก 2
1
  ตะล๊อกต๊อกแต๊ก 2 วันที่ 26 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.39 ม้าก้านกล้วย 1
1
  ม้าก้านกล้วย 1 วันที่ 27 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.40 ม้าก้านกล้วย 2
1
  ม้าก้านกล้วย 2 วันที่ 30 ธ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.41 เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา 1
1
  เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา 1 วันที่ 2 ม.ค.63
เรื่อง 1.42 เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา 2
1
  เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา 2 วันที่ 3 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.43 กางเขนน้อย 1
1
  กางเขนน้อย 1 วันที่ 6 ม.ค.63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.44 กางเขนน้อย 2
1
  กางเขนน้อย 2 วันที่ 7 ม.ค.63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.45 เด็กเลี้ยงแกะ 1
1
  เด็กเลี้ยงแกะ 1 วันที่ 8 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.46 เด็กเลี้ยงแกะ 2
1
  เด็กเลี้ยงแกะ 2 วันที่ 9 ม.ค.63 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.47 ผลแห่งความดี 1
1
  ผลแห่งความดี 1 วันที่ 10 ม.ค.63
เรื่อง 1.48 ผลแห่งความดี 2
1
  ผลแห่งความดี 2 วันที่ 13 ม.ค.63 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.49 วาจาน่ารัก 1
1
  วาจาน่ารัก 1 วันที่ 14 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.50 วาจาน่ารัก 2
1
  วาจาน่ารัก 2 วันที่ 15 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.51 วิชาหนาเจ้า 1
1
  วิชาหนาเจ้า 1 วันที่ 17 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.52 วิชาหนาเจ้า 2
1
  วิชาหนาเจ้า 2 วันที่ 20 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.53 เด็กน้อย 1
1
  เด็กน้อย 1 วันที่ 21 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.54 เด็กน้อย 2
1
  เด็กน้อย 2 วันที่ 22 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.55 นกขมิ้นเหลืองอ่อน 1
1
  นกขมิ้นเหลืองอ่อน 1 วันที่ 23 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.56 นกขมิ้นเหลืองอ่อน 2
1
  นกขมิ้นเหลืองอ่อน 2 วันที่ 24 ม.ค.63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.57 กาดำ 1
1
  กาดำ 1 วันที่ 27 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.58 กาดำ 2
1
  กาดำ 2 วันที่ 28 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.59 ตั้งไข่ล้ม 1
1
  ตั้งไข่ล้ม 1 วันที่ 29 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.60 ตั้งไข่ล้ม 2
1
  ตั้งไข่ล้ม 2 วันที่ 30 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.61 สำนวนสุภาพ 1
1
  สำนวนสุภาพ 1 วันที่ 31 ม.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.62 สำนวนสุภาพ 2
1
  สำนวนสุภาพ 2 วันที่ 3 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.63 พลังของมด 1
1
  พลังของมด 1 วันที่ 4 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.64 พลังของมด 2
1
  พลังของมด 2 วันที่ 5 ก.พ.63 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.65 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย 1
1
  ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย 1 วันที่ 6 ก.พ.63
เรื่อง 1.66 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย 2
1
  ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย 2 วันที่ 7 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.67 ปลาบู่ทอง 1
1
  ปลาบู่ทอง 1 วันที่ 11 ก.พ. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.68 ปลาบู่ทอง 2
1
  ปลาบู่ทอง 2 วันที่ 12 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.69 คิดไปรู้ไป 1
1
  คิดไปรู้ไป 1 วันที่ 13 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.70 คิดไปรู้ไป 2
1
  คิดไปรู้ไป 2 วันที่ 14 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.71 มดกับตั๊กแตน 1
1
  มดกับตั๊กแตน 1 วันที่ 17 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.72 มดกับตั๊กแตน 2
1
  มดกับตั๊กแตน 2 วันที่ 18 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.73 กระต่ายกับเต่า 1
1
  กระต่ายกับเต่า 1 วันที่ 19 ก.พ.63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.74 กระต่ายกับเต่า 2
1
  กระต่ายกับเต่า 2 วันที่ 20 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.75 ห่านกับนกกระสา 1
1
  ห่านกับนกกระสา 1 วันที่ 21 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.76 ห่านกับนกกระสา 2
1
  ห่านกับนกกระสา 2 วันที่ 24 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.77 เจ้าจิ๋วลิงน้อย 1
1
  เจ้าจิ๋วลิงน้อย 1 วันที่ 25 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.78 เจ้าจิ๋วลิงน้อย 2
1
  เจ้าจิ๋วลิงน้อย 2 วันที่ 26 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.79 กระต่ายสอนช้าง 1
1
  กระต่ายสอนช้าง 1 วันที่ 27 ก.พ.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.80 กระต่ายสอนช้าง 2
1
  กระต่ายสอนช้าง 2 วันที่ 28 ก.พ.63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.81 กระต่ายสอนช้าง 1
1
  กระต่ายสอนช้าง 1 วันที่ 2 มี.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.82 กระต่ายสอนช้าง 2
1
  กระต่ายสอนช้าง 2 วันที่ 3 มี.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ