ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
กําหนดการรายชั่วโมง

นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 การใช้งานซอฟต์แวร์
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่3 การแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่4 การเขียนโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่5 การตรวจหาข้อผิดพลาด
เรื่อง 5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่5 การตรวจหาข้อผิดพลาด
1
  การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม 29 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ