ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด

ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (1)
1
  Hello, How Are You? (1) 16 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (2)
1
  Hello, How Are You? (2) 17 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (3)
1
  Nice to meet you 23 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง About Me!
1
  Know About Me 24 พ.ค. 2562(มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body
1
  Parts of Your Body 27 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Monster’s Body 30 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self - TEST Body
1
  TEST Body (มีสื่อวิดีโอ) 31 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My New Friend
1
  Tell me more 1 6 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Tell me more 2 7 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Who is this? 1 (มีสื่อวิดีโอ) 10 มิ.ย. 2562
4
  Who is this? 2 13 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน บัตรคำ และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes
1
  My Clothes (1) 14 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  My Clothes (2) 17 มิ.ย. 2562
3
  What color are they? 20 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self - TEST Clothes
1
  TEST Clothes 21 มิ.ย. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง In my Family
1
  My Family (1) 24 มิ.ย. 2562
2
  My Family (2) 27 มิ.ย. 2562
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People
1
  Family members (1) 28 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Family members (2) 1 ก.ค. 2562
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People in my Family
1
  Appearance (1) 4 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Appearance (2) 5 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Happy Family 8 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Jobs
1
  My Job (1) 11 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  My Job (2) 12 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  Work Places 15 ก.ค. 2562 (มีใบงาน บัตรคำศัพท์และสื่อวิดีโอ)
4
  I want to Be... (1) 18 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  I want to Be... (2) 19 ก.ค. 2562 (มีใบงานสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Animals we keep at home
1
  Animals at Home 22 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Tom’s Pet Is a Dog (1) 25 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Tom’s Pet Is a Dog (2) 26 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  The Rabbit and the Turtle (1) 1 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  The Rabbit and the Turtle (2) 2 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family - TEST Animals
1
  TEST Animals 5 ส.ค. 2562 (มีแบบทดสอบและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Back to School
1
  Things in the Classroom (1) 8 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Things in the Classroom (2) 9 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Numbers (1) 15 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  Numbers (2) 16 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  TEST Numbers 19 ส.ค. 2562 (มีแบบทดสอบและสื่อวิดีโอ)
6
  How many? 22 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
7
  TEST How many? 23 ส.ค. 2562 (มีแบบทดสอบและสื่อวิดีโอ)
8
  Get Ready? (1) 26 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
9
  Get Ready? (2) 29 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
10
  Class Rules (1) 30 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
11
  Class Rules (2) 2 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
12
  TEST Class Rules 5 ก.ย. 2562 (มีแบบทดสอบและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Welcome to My Classroom
1
  Classroom Language (1) 6 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Classroom Language (2) 9 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง My weekly timetable
1
  Time (1) 12 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Time (2) 13 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  School Subjects (1) 16 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  School Subjects (2) 19 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  Days in a Week (1) 20 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  Days in a Week (2) 23 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
7
  Around School (1) 26 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
8
  Around School (2) 27 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
9
  TEST Around School 30 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา