ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
1
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต(1) 22 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต(2) 27 พ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
3
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต(3) 29 พ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต(4) 5 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
1
  เมล็ดพืชน้อย(1) 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานและบัตรภาพ)
2
  เมล็ดพืชน้อย(2) 12 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช(1) 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช(2) 19 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
5
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช(3) 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
6
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช(4) 26 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
7
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช(5) 1 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
1
  พืชดอกรอบตัว(1) 3 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  พืชดอกรอบตัว(2) 8 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก(1) 10 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก(2) 15 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก(3) 22 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
6
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก(4) 24 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อย แสงและการมองเห็น
1
  แหล่งกำเนิดแสง(1) 31 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  แหล่งกำเนิดแสง(2) 5 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  แหล่งกำเนิดแสง(3) 7 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  การเคลื่อนที่ของแสง(1) 14 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  การเคลื่อนที่ของแสง(2) 19 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
6
  การเคลื่อนที่ของแสง(3) 21 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
7
  การเคลื่อนที่ของแสง(4) 26 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
8
  การเคลื่อนที่ของแสง(5) 28 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
9
  การมองเห็นวัตถุ(1) 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
10
  การมองเห็นวัตถุ(2) 4 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
11
  การมองเห็นวัตถุ(3) 9 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
12
  การมองเห็นวัตถุ(4) 11 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
13
  การป้องกันอันตรายจากแสง(1) 16 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
14
  การป้องกันอันตรายจากแสง(2) 18 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
15
  การป้องกันอันตรายจากแสง(3) 23 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
16
  ทดสอบหลังเรียน 25 ก.ย. 62 (มีข้อสอบประเมินผล)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By hot787hot@gmail.com | 17.05.18 | 774 1 วิทยาศาสตร์
  2. Post By namwan | 13.12.18 | 650 0 วิทยาศาสตร์
  3. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 17.09.18 | 406 0 วิทยาศาสตร์
  4. Post By wilaifo@gmail.com | 29.11.18 | 380 0 วิทยาศาสตร์
  5. Post By chah | 07.08.19 | 83 1 วิทยาศาสตร์