ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 91
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี

ครูทรงสมร พกมณี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10)
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10) 16 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ2)
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ2) 17 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ5)
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ5) 21 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 (โดยการนับทีละ10)
1
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 (โดยการนับทีละ10) 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200
1
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 23 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200
1
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 24 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.7 การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน1,000
1
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน1,000 27 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.8 การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน1,000
1
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน1,000 28 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน1,000 ด้วยหลักลูกคิด
1
  การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน1,000 ด้วยหลักลูกคิด 29 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.10 (1)หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000 และ (2)การเขียนในรูปกระจาย
1
  (1)หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000 และ (2)การเขียนในรูปกระจาย 30 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000 (การเขียนในรูปกระจาย)
1
  หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000 (การเขียนในรูปกระจาย) 31 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า
1
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า 4 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(1)
1
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(1) 5 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(2)
1
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(2) 6 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 เรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน
1
  เรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 7 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000(4-5จำนวน)
1
  เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000(4-5จำนวน) 10 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.17 จำนวนคู่ และจำนวนคี่
1
  จำนวนคู่ และจำนวนคี่ 11 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.18 ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 1 จำนวน
1
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 1 จำนวน 12 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.19 (1)การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 และ (2)การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
1
  (1)การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 และ (2)การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 13 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.20 การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
1
  การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 14 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.21 การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด
1
  การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด 17 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.22 การหาผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก(1)
1
  การหาผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก(1) 18 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.23 การหาผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก(2)
1
  การหาผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก(2) 19 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.24 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้ตารางร้อย
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้ตารางร้อย 20 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.25 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(1)
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(1) 21 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.26 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(2)
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(2) 24 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.27 การบวกจำนวนสามจำนวน
1
  การบวกจำนวนสามจำนวน 25 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.28 การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(1)
1
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(1) 26 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.29 การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(2)
1
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(2) 27 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.30 การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
1
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 28 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.31 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย(1)
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย(1) 1 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.32 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย(2)
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย(2) 2 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.33 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย 3 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.34 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 1 หลัก
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 1 หลัก 4 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.35 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 2 หลัก
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 2 หลัก 5 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.36 การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 2 หลัก
1
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 2 หลัก 8 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.37 การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งลบ(1)
1
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งลบ(1) 9 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.38 การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งลบ(2)
1
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งลบ(2) 10 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.39 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
1
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 11 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.40 การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบ(1)
1
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบ(1) 12 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.41 การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบ(2)
1
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบ(2) 15 ก.ค. 62
เรื่อง 1.42 โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (1)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (1) 18 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.43 โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (2)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (2) 19 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.44 โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า(1)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า(1) 22 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.45 โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า(2)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า(2) 23 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.46 โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า(1)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า(1) 24 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.47 โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า(2)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า(2) 25 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.48 โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า
1
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 26 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.49 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 30 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.50 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน(1)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน(1) 31 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.51 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน(2)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน(2) 1 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.52 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 2 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.53 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 5 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.54 ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 2 การบวก การลบ
1
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 2 การบวก การลบ 6 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.55 รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปปิดและรูปเปิด
1
  รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปปิดและรูปเปิด 7 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.56 รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรี
1
  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรี 8 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.57 รูปหลายเหลี่ยม(1)
1
  รูปหลายเหลี่ยม(1) 9 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.58 รูปหลายเหลี่ยม(2)
1
  รูปหลายเหลี่ยม(2) 13 ส.ค. 62
เรื่อง 1.59 การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปู
1
  การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปู 14 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.60 การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุด
1
  การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุด 15 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.61 วงกลมและวงรี
1
  วงกลมและวงรี 16 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.62 รูปเรขาคณิตในชีวิตจริง
1
  รูปเรขาคณิตในชีวิตจริง 19 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.63 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป(1)
1
  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป(1) 20 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.64 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป(2)
1
  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป(2) 21 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.65 ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
1
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 3 เรขาคณิต 22 ส.ค. 62
เรื่อง 1.66 ทบทวนแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 2 รูป
1
  ทบทวนแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 2 รูป 23 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.67 แบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป
1
  แบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 26 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.68 หารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป
1
  หารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 27 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.69 สร้างแบบรูปซ้ำจากสิ่งที่กำหนด โดยมีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป
1
  สร้างแบบรูปซ้ำจากสิ่งที่กำหนด โดยมีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 28 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.70 สร้างแบบรูปซ้ำจากสิ่งที่กำหนด โดยมีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูป หรือ 4 รูป
1
  สร้างแบบรูปซ้ำจากสิ่งที่กำหนด โดยมีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูป หรือ 4 รูป 29 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.71 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 และลดลงทีละ 2
1
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 และลดลงทีละ 2 30 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.72 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 และลดลงทีละ 5
1
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 และลดลงทีละ 5 2 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.73 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 10 ทีละ 100
1
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 10 ทีละ 100 3 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.74 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100
1
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 4 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.75 การสร้างแบบรูปของจำนวน
1
  การสร้างแบบรูปของจำนวน 5 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.76 1.ช่วงเวลากลางวัน กลางคืน 2.ช่วงเวลาระหว่างวัน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
1
  1.ช่วงเวลากลางวัน กลางคืน 2.ช่วงเวลาระหว่างวัน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น 6 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.77 การบอกระยะเวลาอย่างง่าย
1
  การบอกระยะเวลาอย่างง่าย 9 ก.ย. 62
เรื่อง 1.78 นาฬิกา การบอกเวลาและการแสดงเวลาในช่วงกลางวัน
1
  นาฬิกา การบอกเวลาและการแสดงเวลาในช่วงกลางวัน 10 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.79 การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืน
1
  การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืน 11 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.80 การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที(5นาที) ในเวลากลางวัน
1
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที(5นาที) ในเวลากลางวัน 12 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.81 การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที(5นาที) ในเวลากลางคืน
1
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที(5นาที) ในเวลากลางคืน 13 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.82 การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวัน กลางคืน
1
  การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวัน กลางคืน 16 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.83 บอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข
1
  บอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข 17 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.84 การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง
1
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง 18 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.85 การบอกระยะเวลาเป็นนาที
1
  การบอกระยะเวลาเป็นนาที 19 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.86 โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที 20 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.87 วันในหนึ่งสัปดาห์ การอ่านวัน และวันที่ในปฏิทิน
1
  วันในหนึ่งสัปดาห์ การอ่านวัน และวันที่ในปฏิทิน 23 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.88 การอ่านปฏิทิน
1
  การอ่านปฏิทิน 24 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.89 การอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ
1
  การอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ 25 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.90 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (วัน เดือนปี) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทิน
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (วัน เดือนปี) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทิน 26 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.91 ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 5 เวลา
1
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 5 เวลา 27 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 12,497 164 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 261 3 คณิตศาสตร์
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 12,497 164 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 261 3 คณิตศาสตร์