ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง

ครูชนันรัตน์ บุญคง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง โรงเรียนของเรา (1)
1
  โรงเรียนของเรา (1) 16 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง โรงเรียนของเรา (2)
1
  โรงเรียนของเรา (2) 17 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 21 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 22 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ
1
  ผันวรรณยุกต์สุขใจ (1) 23 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ผันวรรณยุกต์สุขใจ (2) 24 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
1
  แผนภาพโครงเรื่อง (1) 27 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  แผนภาพโครงเรื่อง (2) 28 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด
1
  มาตราตัวสะกด (1) 29 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  มาตราตัวสะกด (2) 30 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี
1
  หนูปูเปี้ยวเด็กดี (1) 31 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  หนูปูเปี้ยวเด็กดี (2) 4 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา เรื่อง มาตราแม่ ก กา
1
  มาตราแม่ ก กา (1) 5 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  มาตราแม่ ก กา (2 ) 6 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา เรื่อง นกกระจาบ
1
  นกกระจาบ (1) 7 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  นกกระจาบ (2) 10 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา เรื่อง นกขมิ้นเหลืองอ่อน
1
  นกขมิ้นเหลืองอ่อน (1) 11 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  นกขมิ้นเหลืองอ่อน (2) 12 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา เรื่อง มาตราแม่กม
1
  มาตราแม่กม (1) 13 มิ.ย. 2562 (มีใบความรู้)
2
  มาตราแม่กม (2) 14 มิ.ย. 2562 (มีบัตรคำและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง เรือไทยกับสายน้ำ
1
  เรือไทยกับสายน้ำ (1) 17 มิ.ย. 2562 (มีแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  เรือไทยกับสายน้ำ (2) 18 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง วาจาผูกมิตร
1
  วาจาผูกมิตร (1) 19 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  วาจาผูกมิตร (2) 20 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง กก นั้นสำคัญไฉน
1
  กก นั้นสำคัญไฉน (1) 21 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  กก นั้นสำคัญไฉน (2) 24 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง แอบกระซิบ
1
  แอบกระซิบ (1) 25 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  แอบกระซิบ (2) 26 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง บทสักวา
1
  บทสักวา (1) 27 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  บทสักวา (2) 28 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง กาเหว่า
1
  กาเหว่า (1) 1 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  กาเหว่า (2) 2 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง บทร้องเล่น
1
  บทร้องเล่น (1) 3 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  บทร้องเล่น (2) 4 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง ต้นข้าวใบเรียว
1
  ต้นข้าวใบเรียว (1) 5 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ต้นข้าวใบเรียว (2) 8 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง เรียนรู้คำควบกล้ำ
1
  เรียนรู้คำควบกล้ำ (1) 9 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  เรียนรู้คำควบกล้ำ (2) 10 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง ค่าน้ำนม
1
  ค่าน้ำนม (1) 11 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ค่าน้ำนม (2) 12 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
เรื่อง 5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง สระใอ (ไม้ม้วน) ชวนมอง
1
  สระใอ (ไม้ม้วน) ชวนมอง (1) 15 ก.ค. 2562 (มีแบบทดสอบก่อนเรียน ใบงาน และสื่อวิดีโอ)
2
  สระใอ (ไม้ม้วน) ชวนมอง (2) 18 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง อักษรสูง ผูกพัน
1
  อักษรสูง ผูกพัน (1) 19 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  อักษรสูง ผูกพัน (2) 22 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง หมีน้อยเป็นหวัด
1
  หมีน้อยเป็นหวัด (1) 23 ก.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  หมีน้อยเป็นหวัด (2) 24 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง อักษรนำ จำให้ดี
1
  อักษรนำ จำให้ดี (1) 25 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  อักษรนำ จำให้ดี (2) 26 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง รวมใจ รักษาป่า
1
  รวมใจ รักษาป่า (1) 30 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  รวมใจ รักษาป่า (2) 31 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง เจ้าเงาะ
1
  เจ้าเงาะ (1) 1 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  เจ้าเงาะ (2) 2 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 6.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง คำอักษรต่ำ
1
  คำอักษรต่ำ (1) 5 ส.ค. 2562 (มีใบความรู้)
2
  คำอักษรต่ำ (2) 6 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 6.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
1
  สัญลักษณ์น่ารู้ (1) 7 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  สัญลักษณ์น่ารู้ (2) 8 ส.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 6.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย
1
  จับคู่เครื่องหมาย (1) 9 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  จับคู่เครื่องหมาย (2) 13 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 6.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง เส้นสาย ลายมือสวย
1
  เส้นสาย ลายมือสวย (1) 14 ส.ค. 2562 (มีใบความรู้)
2
  เส้นสาย ลายมือสวย (2) 15 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
เรื่อง 7.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง รู้จัก การันต์
1
  รู้จัก การันต์ (1) 16 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  รู้จัก การันต์ (2) 19 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง รู้ทัน ไม้ยมก
1
  รู้ทัน ไม้ยมก (1) 20 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  รู้ทัน ไม้ยมก (2) 21 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 7.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง ตกใจ อัศเจรีย์
1
  ตกใจ อัศเจรีย์ (1) 22 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ตกใจ อัศเจรีย์ (2) 23 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 7.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน
1
  รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน (1) 26 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน (2) 27 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 7.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง อ่านได้ ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน)
1
  อ่านได้ ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) (1) 28 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  อ่านได้ ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) (2) 29 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย
เรื่อง 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย เรื่อง บทร้อยกรอง คล้องจองสระ (สระเออะ สระเออ)
1
  บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระเออะ สระเออ) (1) 30 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระเออะ สระเออ) (2) 2 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย เรื่อง บทร้อยกรอง คล้องกรองสระ (สระอัวะ สระอัว)
1
  บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระอัวะ สระอัว) (1) 3 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระอัวะ สระอัว) (2) 4 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย เรื่อง บทร้อยกรองแผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า
1
  บทร้อยกรองแผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า (1) 5 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  บทร้อยกรองแผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า (2) 6 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 8.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย เรื่อง คำคล้องจอง
1
  คำคล้องจอง (1) 9 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  คำคล้องจอง (2) 10 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย เรื่อง บทร้อยกรอง รักแท้
1
  บทร้อยกรอง รักแท้ (1) 11 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อววิดีโอ)
2
  บทร้อยกรอง รักแท้ (2) 12 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง 9.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แบบฝึกเสริมทักษะ
1
  สระเสียงสั้น เสียงยาว 13 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ปริศนาวรรณยุกต์ 16 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
3
  ตัวสะกดสดใส 17 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
4
  ควบกล้ำนำไปใช้ 18 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  อักษรนำจำได้ 19 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  เลือกคำนำไปใช้ 20 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
7
  รู้จักคำ นำไปแต่งประโยค 23 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
8
  จับใจความเรื่องที่อ่าน 24 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
9
  อ่านเอาเรื่อง 25 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
10
  สนุกสนานการคิด (พิชิตการันต์) 26 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
11
  สนุกสนานการคิด (พิชิตเครื่องหมายวรรคตอน) 27 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
12
  ร้อยกรองคล้องใจ 30 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pongsriuksorn@gmail.com | 17.12.18 | 5,237 29 ภาษาไทย
  2. Post By นางสาว | 10.07.19 | 485 0 ภาษาไทย