ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูจุไรวรรณ รักถมยา
ครูผู้สอน ครูจุไรวรรณ รักถมยา
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูจุไรวรรณ รักถมยา
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

แผนการสอน โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

หน่วยการเรียนรู้ 1. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
เรื่อง 1.1 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
1
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
2
  การประมวลผลข้อมูล
3
  การแจกแจงความถี่ ตอนที่ 1
4
  การแจกแจงความถี่ ตอนที่ 2
5
  การวัดแนวโน้มเข้าส่วนกลาง ตอนที่ 1
6
  การวัดแนวโน้มเข้าส่วนกลาง ตอนที่ 2
7
  ควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซนไทล์
8
  ควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซนไทล์ (ต่อ)
9
  การวัดความกระจายและคะแนนมาตรฐาน
10
  ความเบ้และความโด่ง
11
  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงานด้านสถิติ
12
  แนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานทางด้านสถิติ
13
  การจัดการแฟ้มข้อมูลด้วย Data Editor
14
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยคำสั่ง Transform
15
  วิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น
16
  วิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น (ต่อ)
17
  วิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงปริมาณเบื้องต้น
18
  วิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงปริมาณเบื้องต้น (ต่อ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ