ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 13
แผนการสอน ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่น, ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษตร, ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง, ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง, ผศ.ทศพร นามโฮง, ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์, ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล, ผศ.สุภาวดี รอดศิริ, อ.สิงห์รัญ ชารี, อ.สุภัทรา วิลามาศ, อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส
ครูผู้สอน ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่น, ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษตร, ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง, ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง, ผศ.ทศพร นามโฮง, ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์, ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล, ผศ.สุภาวดี รอดศิริ, อ.สิงห์รัญ ชารี, อ.สุภัทรา วิลามาศ, อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส
กําหนดการรายชั่วโมง

ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่น, ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษตร, ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง, ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง, ผศ.ทศพร นามโฮง, ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์, ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล, ผศ.สุภาวดี รอดศิริ, อ.สิงห์รัญ ชารี, อ.สุภัทรา วิลามาศ, อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส
ผลิตภัณฑ์เกษตร

แผนการสอน ผลิตภัณฑ์เกษตร

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ