ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน นายสายัณห์ ภาชะรัตน์
ครูผู้สอน นายสายัณห์ ภาชะรัตน์
กําหนดการรายชั่วโมง

นายสายัณห์ ภาชะรัตน์
เรียนรู้การใช้งาน loT

แผนการสอน เรียนรู้การใช้งาน loT

หน่วยการเรียนรู้ 1. เรียนรู้การใช้งาน loT
เรื่อง 1.1 เรียนรู้การใช้งาน loT
1
  แนะนำพื้นฐานและส่วนประกอบของ AX-WiFi INEX
2
  การติดตั้งและหลักการทำงาน Arduino IDE
3
  การตั้งค่าเครื่องและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนเริ่ม Workshop
4
  การแสดงผลออกจอ OLED
5
  การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic
6
  การเชื่อมต่อ Node MCU ESP8266 เข้ากับ WiFi
7
  การใช้งาน WiFi Manager เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัติ
8
  การสร้างระบบการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมไลน์ แมสเซ็นเจอร์
9
  การทำระบบแจ้งเตือนผ่าน Facebook
10
  การเชื่อมต่อเพื่อส่งอีเมลผ่าน Gmail
11
  เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Welcome Blynk
12
  การเชื่อมต่อ DHT Sensor กับ Node MCU ESP8266
13
  การใช้ Application Blynk ผ่านโทรศัพท์มือถือ
14
  Application Blynk แสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้น
15
  Application Blynk ควบคุมเปิด-ปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือ
16
  พื้นฐานการใช้ ThinkSpeak
17
  การใช้งาน loTtweet เบื้องต้น
18
  การวัดค่าอุณหภูมิ และความชื้นด้วย DHT Sensor
19
  การใช้งาน Relay Module ร่วมกับ Node MCU ESP 8266
20
  เปิดโลก NETPIE "Where Things Chat"
21
  การใช้งาน NETPIE เบื้องต้น
22
  การใช้งาน NETPIE FEEDS เพื่อแสดงข้อมูล
23
  การใช้งาน NETPIE FREEBOARDS เพื่อแสดงข้อมูล
24
  การใช้งาน NETPIE FREEBOARDS ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
25
  การใช้งาน NETPIE FREEBOARDS ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ