ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก, ผศ.ณัฐธยาน์ ชูสุข, ผศ.ดร.รัชนี เจริญ, ผศ.ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์, ดร.พนิดา เรณูมาลย์, ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
ครูผู้สอน ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก, ผศ.ณัฐธยาน์ ชูสุข, ผศ.ดร.รัชนี เจริญ, ผศ.ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์, ดร.พนิดา เรณูมาลย์, ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
กําหนดการรายชั่วโมง

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก, ผศ.ณัฐธยาน์ ชูสุข, ผศ.ดร.รัชนี เจริญ, ผศ.ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์, ดร.พนิดา เรณูมาลย์, ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร

แผนการสอน อุตสาหกรรมเกษตร

หน่วยการเรียนรู้ 1. อุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง 1.1 อุตสาหกรรมเกษตร
1
  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร
2
  ส่วนประกอบของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการเน่าเสียของอาหาร
3
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 1
4
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 2
5
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 3
6
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1
7
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2
8
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3
9
  เทคโนโลยีการบรรจุ ตอนที่ 1
10
  เทคโนโลยีการบรรจุ ตอนที่ 2
11
  เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 1
12
  เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 2
13
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1
14
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2
15
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3
16
  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ตอนที่ 1

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ