ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน อาจารย์สุคนธ์ พุ่มศรี
ครูผู้สอน อาจารย์สุคนธ์ พุ่มศรี
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์สุคนธ์ พุ่มศรี
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

แผนการสอน การวิเคาะห์วงจรอีเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ 1. การวิเคาะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง 1.1 การวิเคาะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
1
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำและหัวต่อจีเอ็มจังก์ชั่น
2
  การนำไดโอดไปใช้งาน
3
  วงจรเรียงกะแส
4
  วงจรพิลเตอร์ (1)
5
  วงจรพิลเตอร์ (2)
6
  การให้ไบแอสทรานซิสเตอร์ (ตอนที่1)
7
  การให้ไบแอสทรานซิสเตอร์ (ตอนที่2)
8
  การให้ไบแอสทรานซิสเตอร์ (ตอนที่3)
9
  วงจรรักษาระดับแรงดัน
10
  การวิเคราะห์การทำงานของทรานซิสเตอร์เมื่อป้อนสัญญาณขนาดเล็ก
11
  วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก
12
  เฟต (FET = Field Effect Transistor)
13
  การให้ไบแอส J-FET
14
  การวิเคราะห์วงจรขยายโดยใช้เฟตขยายสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)
15
  การวิเคราะห์วงจรขยายโดยใช้เฟตขยายสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 2)
16
  การออกแบบวงจรขยายแบบสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)
17
  การออกแบบวงจรขยายแบบสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 2)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ