ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร, อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม, อาจารย์ภควดี วรรณพฤกษ์, อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์, ผศ.ชลธิชา บุนนาค, อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส, อาจารย์ยุวรี โชคสวนทรัพย์, อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล, อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ
ครูผู้สอน อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร, อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม, อาจารย์ภควดี วรรณพฤกษ์, อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์, ผศ.ชลธิชา บุนนาค, อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส, อาจารย์ยุวรี โชคสวนทรัพย์, อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล, อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร, อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม, อาจารย์ภควดี วรรณพฤกษ์, อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์, ผศ.ชลธิชา บุนนาค, อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส, อาจารย์ยุวรี โชคสวนทรัพย์, อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล, อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

แผนการสอน การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เรื่อง 1.1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1
  แนะนำบทเรียน
2
  องค์ประกอบและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
  ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
4
  ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
5
  ธุรกิจโรงแรมหรือที่พัก
6
  ประเภทของที่พักแรม
7
  โครงสร้างการบริหารงานของโรงแรม
8
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
9
  การคมนาคมขนส่ง
10
  ธุรกิจนำเที่ยว ตัวแทนจำหน่ายเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศน์
11
  ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและนันทนาการ
12
  DMC & MICE
13
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยว
14
  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
15
  ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
16
  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
17
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ตอนที่ 1)
18
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ตอนที่ 2)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ