ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา, ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล, ดร.พงศธร สายสุจริต
ครูผู้สอน รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา, ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล, ดร.พงศธร สายสุจริต
กําหนดการรายชั่วโมง

รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา, ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล, ดร.พงศธร สายสุจริต
การบิน

แผนการสอน วิชาการบิน

หน่วยการเรียนรู้ 1. การบิน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ