ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 87
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2561/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ 1. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ 2. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ 3. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ 4. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ 5. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ 7. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๗
หน่วยการเรียนรู้ 8. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๘
หน่วยการเรียนรู้ 9. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ 10. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๐
หน่วยการเรียนรู้ 11. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๑
หน่วยการเรียนรู้ 12. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๒
หน่วยการเรียนรู้ 14. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๔
หน่วยการเรียนรู้ 16. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๖
หน่วยการเรียนรู้ 17. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๗
หน่วยการเรียนรู้ 18. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๘

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ