ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
1
  รักตัวเราเท่าฟ้า 27 พ.ค. 62
2
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (2) 10 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (3) 17 มิ.ย. 62
4
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (4) 24 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
5
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (5) 1 ก.ค. 62
6
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (6) 8 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 เข้าใจตนเอง
1
  เข้าใจตนเอง (1) 15 ก.ค. 62
2
  เข้าใจตนเอง (2) 22 ก.ค. 62
3
  เข้าใจตนเอง (3) 5 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(1) 19 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(2) 26 ส.ค. 62
3
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(3) 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(4) 9 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
1
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง(1) 16 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง(2) 23 ก.ย. 62
3
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง(3) 30 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ