ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 30
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 3 พาจิตแจ่มใส
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 6.1 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม
1
  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม 5 ก.พ. 62
เรื่อง 6.2 ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
1
  ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 6 ก.พ. 62
เรื่อง 6.3 ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง
1
  ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง 12 ก.พ. 62
เรื่อง 6.4 มลพิษรอบตัวเรา
1
  มลพิษรอบตัวเรา 13 ก.พ. 62
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 7.1 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
1
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 20 ก.พ. 62
เรื่อง 7.2 สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า
1
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า 26 ก.พ. 62
เรื่อง 7.3 มนุษย์กับการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม
1
  มนุษย์กับการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม 27 ก.พ. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 1,454 9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 1,454 9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม