ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 32
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 1.1 ของเล่นของใช้
1
  ของเล่นของใช้(1) 2 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ของเล่นของใช้(2) 7 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ชนิดของวัสดุ
1
  ชนิดของวัสดุ(1) 9 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ชนิดของวัสดุ(2) 14 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 สมบัติของวัสดุ
1
  สมบัติของวัสดุ(1) 16 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สมบัติของวัสดุ(2) 21 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  สมบัติของวัสดุ(3) 23 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  สมบัติของวัสดุ(4) 28 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การจัดกลุ่มวัสดุ
1
  การจัดกลุ่มวัสดุ(1) 30 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การจัดกลุ่มวัสดุ(2) 7 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท้องฟ้าและดาว หน่วยย่อยที่ 1 ท้องฟ้าของเรา
เรื่อง 4.1 ดาว
1
  ดาว(1) 30 ม.ค. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  ดาว(2) 1 ก.พ. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  ดาว(3) 6 ก.พ. 62 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 การมองเห็นดาวในท้องฟ้า
1
  การมองเห็นดาวในท้องฟ้า(1) 8 ก.พ. 62 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การมองเห็นดาวในท้องฟ้า(2) 13 ก.พ. 62 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
3
  การมองเห็นดาวในท้องฟ้า(3) 15 ก.พ. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การปรากฏของดาว
1
  การปรากฏของดาว(1) 20 ก.พ. 62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การปรากฏของดาว(2) 22 ก.พ. 62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ทดสอบความรู้
1
  ทดสอบความรู้ 27 ก.พ. 62 (มีกระดาษทดสอบประกอบการทดสอบ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 360 1 วิทยาศาสตร์
  2. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 319 1 วิทยาศาสตร์
  1. Post By banana2519@hotmail.com | 15.05.18 | 2,776 17 วิทยาศาสตร์
  2. Post By kwankun90000@gmail.com | 30.05.18 | 1,833 12 วิทยาศาสตร์
  3. Post By jirarak2524@gmail.com | 21.05.18 | 1,280 4 วิทยาศาสตร์
  4. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 360 1 วิทยาศาสตร์
  5. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 319 1 วิทยาศาสตร์