ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
1
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 17 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)
1
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 21 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3)
1
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 24 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4)
1
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 28 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตอนที่ 1
1
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(1) 31 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(2) 4 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตอนที่ 2
1
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(3) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(4) 11 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(5) 14 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
4
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(6) 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกาย
1
  การดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกาย(1) 21 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  การดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกาย(2) 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  การดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกาย(3) 28 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์
1
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 2 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 5 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 9 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 12 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5) 19 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
6
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 23 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
7
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 26 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
8
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 30 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
9
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 2 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
10
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5) 6 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.9 หน่วยย่อยที่ 3 ลักษณะของส่วนต่างๆของพืช
1
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 9 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 13 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 16 ส.ค. 62
4
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (4) 20 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 23 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
6
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
7
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 30 ส.ค. 62(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.10 หน่วยย่อยที่ 4 บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่
1
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (1) 3 ก.ย. 62(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (2) 6 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (3) 10 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (4) 13 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
5
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (1) 17 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
6
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (2) 20 ก.ย. 62
7
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (3) 24 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 ทดสอบท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิต รอบตัว
1
  ทดสอบท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิต รอบตัว 27 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 960 3 วิทยาศาสตร์
  2. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 765 2 วิทยาศาสตร์
  1. Post By banana2519@hotmail.com | 15.05.18 | 3,192 17 วิทยาศาสตร์
  2. Post By kwankun90000@gmail.com | 30.05.18 | 2,795 13 วิทยาศาสตร์
  3. Post By jirarak2524@gmail.com | 21.05.18 | 1,683 5 วิทยาศาสตร์
  4. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 960 3 วิทยาศาสตร์
  5. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 765 2 วิทยาศาสตร์