ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 84
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง

ครูรัชนีพร พิณทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
1
  การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 1-20 (1 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 10 20 30...100 (4 พ.ย. 62)
3
  การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 21-30 (5 พ.ย. 62)
4
  การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 31-50 (6 พ.ย. 62)
5
  การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 51-100 (7 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.2 หลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน100
1
  หลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน100 (8 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.3 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 ในรูปกระจาย
1
  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 ในรูปกระจาย (11 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.4 การเปรียบเทียบจำนวน
1
  การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน และไม่เกิน100 (12 พ.ย. 62)
2
  การเปรียบเทียบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่เลขโดดในหลักสิบเท่ากัน (13 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.5 การเรียงลำดับจำนวน
1
  การเรียงลำดับจำนวนสามจำนวนที่ไม่เกิน100 (14 พ.ย.62)
2
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100(สี่่ถึงห้าจำนวน) (15 พ.ย.62)
3
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับ 21 ถึง 100, การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100 (18 พ.ย.62)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (19 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.2 การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 ไม่มีการทด
1
  การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 ไม่มีการทด (20 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.3 การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 ไม่มีการทด
1
  การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 ไม่มีการทด (21 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.4 การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด
1
  การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด (22 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.5 การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีการทด
1
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีการทด (25 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.6 การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 และมีการทด
1
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 และมีการทด (26 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.7 การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวน
1
  การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวน (27 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.8 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวก
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวก (28 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.9 ทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100
1
  ทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100 (29 พ.ย. 62)
เรื่อง 2.10 ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 20
1
  ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 20 (2 ธ.ค. 62)
เรื่อง 2.11 การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไม่มีการกระจาย
1
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไม่มีการกระจาย (3 ธ.ค. 62)
เรื่อง 2.12 การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย
1
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย (4 ธ.ค. 62)
เรื่อง 2.13 การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักมีการกระจาย
1
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักมีการกระจาย (6 ธ.ค. 62)
เรื่อง 2.14 การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักมีการกระจาย
1
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักมีการกระจาย (9 ธ.ค. 62)
เรื่อง 2.15 การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก ไม่มีการกระจาย
1
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก ไม่มีการกระจาย (11 ธ.ค. 62)
เรื่อง 2.16 การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักมีการกระจาย
1
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักมีการกระจาย (12 ธ.ค. 62)
เรื่อง 2.17 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
1
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (13 ธ.ค. 62)
เรื่อง 2.18 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก (16 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 2.19 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก (17 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 2.20 ทบทวนความรู้เรื่องการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
1
  ทบทวนความรู้เรื่องการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 (18 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 2.21 การแก้-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
1
  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 (19 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 2.22 การแก้-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
1
  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 (20 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 2.23 สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
1
  สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 (23 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 2.24 สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์
1
  สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์ (24 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.25 สถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
1
  สถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 (25 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.26 สถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์
1
  สถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์ (26 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.27 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 พร้อมหาคำตอบ
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 พร้อมหาคำตอบ (27 ธ.ค. 62) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.28 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 จากสถานการณ์ที่ทีคำว่ามากกว่า
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 จากสถานการณ์ที่ทีคำว่ามากกว่า 30 ธ.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.29 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 จากสถานการณ์ที่ทีคำว่าน้อยกว่า
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 จากสถานการณ์ที่ทีคำว่าน้อยกว่า (2 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.30 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า (1) (3 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า(2) (6 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.31 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ (7 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.32 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ (8 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.33 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ (9 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.34 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 พร้อมหาคำตอบ
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 พร้อมหาคำตอบ (10 ม.ค. 63) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบรูป
เรื่อง 3.1 แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่่าง ขนาด หรือสีสัมพันธืกันอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป
1
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่่าง ขนาด หรือสีสัมพันธืกันอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป (13 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การหารูปที่หายไปในรูปแบบซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป
1
  การหารูปที่หายไปในรูปแบบซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป (14 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป
1
  การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป (15 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10
1
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 (17 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 ทีละ 10
1
  แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 ทีละ 10 (20 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 และลดลงทีละ 1 ทีละ 10 บนตารางร้อย
1
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 และลดลงทีละ 1 ทีละ 10 บนตารางร้อย (21 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติ
เรื่อง 4.1 แผนภูมิอย่างง่ายจากสื่อของจริง(Concrete graphs)
1
  แผนภูมิอย่างง่ายจากสื่อของจริง(Concrete graphs) (22 ม.ค. 63) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 แผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย
1
  แผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย (23 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 แผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย
1
  แผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย (24 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย
1
  รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย (27 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ
1
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ(1) (28 ม.ค. 63) (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ(2) (29 ม.ค. 63)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
เรื่อง 5.1 การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า สั้นกว่า ยาวกว่า ยาวเท่ากัน และใช้คำว่าสั้นที่สุด ยาวที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง
1
  การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า สั้นกว่า ยาวกว่า ยาวเท่ากัน และใช้คำว่าสั้นที่สุด ยาวที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง 30 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 การเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า เตี้ยกว่า สูงกว่า สูงเท่ากัน และใช้คำว่าเตี้ยที่สุด สูงที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง
1
  การเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า เตี้ยกว่า สูงกว่า สูงเท่ากัน และใช้คำว่าเตี้ยที่สุด สูงที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง 31 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การวัดความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
1
  การวัดความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 3 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
1
  การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 4 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร
1
  การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 5 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การวัดความสูงเป็นเซนติเมตร
1
  การวัดความสูงเป็นเซนติเมตร 6 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 การคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตร
1
  การคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตร 7 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 การวัดความยาวเป็นเมตร
1
  การวัดความยาวเป็นเมตร 11 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร เป็นเซนติมเตร
1
  การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร เป็นเซนติเมตร 12 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว
1
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว 13 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.11 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
1
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 14 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.12 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
1
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 15 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.13 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
1
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 18 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.14 การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย และใช้คำว่า หนักกว่า เบากว่า หรือหนักเท่ากัน
1
  การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย และใช้คำว่า หนักกว่า เบากว่า หรือหนักเท่ากัน 19 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.15 การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และการบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
1
  การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และการบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 20 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.16 การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม(ตัวย่อของกิโลกรัม คือ กก.)
1
  การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม(ตัวย่อของกิโลกรัม คือ กก.) 21 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.17 การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
1
  การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 24 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.18 การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและบอกน้ำหนักได้ว่าหนักกว่าหรือเบากว่า 1 กิโลกรัม
1
  การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและบอกน้ำหนักได้ว่าหนักกว่าหรือเบากว่า 1 กิโลกรัม 25 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.19 การชั่งและบอกน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงเป็นขีด
1
  การชั่งและบอกน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงเป็นขีด 26 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.20 การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีด
1
  การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีด 27 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 5.21 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักและตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับน้ำหนัก
1
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักและตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับน้ำหนัก 28 ก.พ. 63
เรื่อง 5.22 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักและตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับน้ำหนัก
1
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักและตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับน้ำหนัก 2 มี.ค. 63
เรื่อง 5.23 กิจกรรม " ซื้อเอง ขายเอง"
1
  กิจกรรม " ซื้อเอง ขายเอง" 3 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By jitanajak@hotmail.com | 28.08.18 | 2,794 4 คณิตศาสตร์
 2. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 01.11.18 | 2,330 2 คณิตศาสตร์
 3. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 1,392 2 คณิตศาสตร์
 4. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 1,110 3 คณิตศาสตร์
 5. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 935 3 คณิตศาสตร์
 6. Post By Suthida | 28.04.19 | 850 9 คณิตศาสตร์
 7. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 147 0 คณิตศาสตร์
 1. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 1,110 3 คณิตศาสตร์
 2. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 935 3 คณิตศาสตร์
 3. Post By Suthida | 28.04.19 | 850 9 คณิตศาสตร์
 4. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 147 0 คณิตศาสตร์