ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง 2.1 เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
1
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน(1) 2 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน(2) 9 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ทิศและที่ตั้ง
1
  ทิศและที่ตั้ง (1) 16 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ทิศและที่ตั้ง (2) 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ศาสนาและความเชื่อ
1
  ศาสนา และความเชื่อ (1) 30 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ศาสนา และความเชื่อ(2) 6 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
1
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม(1) 13 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม(2) 20 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน
1
  สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน(1) 27 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน(2) 3 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ