ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส11102) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เรียนรู้วันเวลา
1
  เรียนรู้วันเวลา(1) 27 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  เรียนรู้วันเวลา(2) 10 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
1
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง(1) 17 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง(2) 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 ย้อนรอยอดีต
1
  ย้อนรอยอดีต(1) 1 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ย้อนรอยอดีต(2) 8 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 ชุมชนของเรา
1
  ชุมชนของเรา(1) 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ชุมชนของเรา(2) 22 ก.ค. 62 (มีใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
1
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน(1) 5 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน(2) 19 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี
1
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี(1) 26 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี(2) 2 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 วัฒนธรรมประเพณีไทย
1
  วัฒนธรรมประเพณีไทย(1) 9 ก.ย. 62(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  วัฒนธรรมประเพณีไทย(2) 16 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 ภูมิปัญญาไทย
1
  ภูมิปัญญาไทย (1) 23 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  ภูมิปัญญาไทย (2) 30 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ