ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 84
แผนการสอน ครูฉันทนา เกษทอง
ครูผู้สอน ครูฉันทนา เกษทอง

ครูฉันทนา เกษทอง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง 1.1 เขียนคัดลายมือ
1
  เขียนคัดลายมือ(1) 1 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เขียนคัดลายมือ(2) 4 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เขียนคำ
1
  เขียนคำ(1) 5 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เขียนคำ(2) 6 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เขียนคู่กับภาพ
1
  เขียนคู่กับภาพ(1) 7 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เขียนคู่กับภาพ(2) 8 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
3
  เขียนคู่กับภาพ(2) 11 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เขียนประโยค
1
  เขียนประโยค(1) 12 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เขียนประโยค(1) 13 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
3
  เขียนประโยค(2) 14 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เขียนตามคำบอก
1
  เขียนตามคำบอก(1) 15 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เขียนตามคำบอก(2) 18 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  เขียนตามคำบอก(2) 19 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำขวัญ คำคม(ความกตัญญู)
เรื่อง 2.1 ราชสีห์กับหนู
1
  ราชสีห์กับหนู(1) 20 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ราชสีห์กับหนู(2) 21 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 กตัญญูรู้คุณ
1
  กตัญญูรู้คุณ(1) 22 พ.ย. 62
2
  กตัญญูรู้คุณ(2) 25 พ.ย. 62
เรื่อง 2.3 เรียนรู้บทร้อยกรอง
1
  เรียนรู้บทร้อยกรอง(1) 26 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้บทร้อยกรอง(2) 27 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 คำคล้องจองสุขสันต์
1
  คำคล้องจองสุขสันต์(1) 28 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  คำคล้องจองสุขสันต์(1) 29 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
3
  คำคล้องจองสุขสันต์(2) 2 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 คำขวัญสอนใจ
1
  คำขวัญสอนใจ(1) 3 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  คำขวัญสอนใจ(2) 4 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
เรื่อง 3.1 วันลอยกระทง
1
  วันลอยกระทง(1) 6 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  วันลอยกระทง(2) 9 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 วันออกพรรษา
1
  วันออกพรรษา(1) 11 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  วันออกพรรษา(2) 12 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ประเพณีสงกรานต์
1
  ประเพณีสงกรานต์(1) 13 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ประเพณีสงกรานต์(2) 16 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 ปีใหม่ไทย
1
  ปีใหม่ไทย(1) 17 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ปีใหม่ไทย(2) 18 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 อนุรักษ์ประเพณี
1
  อนุรักษ์ประเพณี (1) 19 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  อนุรักษ์ประเพณี (2) 20 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อ่านคล่องท้องถิ่น(การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
เรื่อง 4.1 งูกินหาง
1
  งูกินหาง (1) 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  งูกินหาง (2) 24 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 มอญซ่อนผ้า
1
  มอญซ่อนผ้า(1) 25 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  มอญซ่อนผ้า (2) 26 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 โพงพาง
1
  โพงพาง(1) 27 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  โพงพาง (2) 30 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 จ้ำจี้ผลไม้
1
  จ้ำจี้ผลไม้ (1) 2 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  จ้ำจี้ผลไม้ (2) 3 ม.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 ม้าก้านกล้วย
1
  ม้าก้านกล้วย (1) 6 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ม้าก้านกล้วย (2) 7 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ปริศนาภาษาไทย(คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
เรื่อง 5.1 เพื่อนของเก่ง
1
  เพื่อนของเก่ง (1) 8 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เพื่อนของเก่ง (2) 9 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 หนูเล็กเด็กดี
1
  หนูเล็กเด็กดี (1) 10 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  หนูเล็กเด็กดี (2) 13 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 ช้างเกเร
1
  ช้างเกเร(1) 14 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ช้างเกเร(2) 15 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 เพื่อนรู้ใจ
1
  เพื่อนรู้ใจ(1) 17 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เพื่อนรู้ใจ(2) 20 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 สายใยรัก
1
  สายใยรัก(1) 21 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  สายใยรัก(2) 22 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ดอกสร้อยแสนรัก(ความขยันหมั่นเพียร)
เรื่อง 6.1 ตั้งไข่ล้ม
1
  ตั้งไข่ล้ม(1) 23 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ตั้งไข่ล้ม(2) 24 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 เด็กน้อย
1
  เด็กน้อย(1) 27 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เด็กน้อย(2) 28 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 กาดำ
1
  กาดำ(1) 29 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  กาดำ(2) 30 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 แมวเหมียว
1
  แมวเหมียว(1) 31 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  แมวเหมียว(2) 3 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 บทดอกสร้อยแสนรัก
1
  บทดอกสร้อยแสนรัก(1) 4 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  บทดอกสร้อยแสนรัก(2) 5 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วรรณกรรมสร้างสรรค์(ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)
เรื่อง 7.1 กากับเหยือกน้ำ
1
  กากับเหยือกน้ำ(1) 6 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  กากับเหยือกน้ำ(2) 7 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 มดเอ๋ยมดน้อย
1
  มดเอ๋ยมดน้อย(1) 11 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  มดเอ๋ยมดน้อย(2) 12 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 หนูใหม่รักต้นไม้
1
  หนูใหม่รักต้นไม้(1) 13 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  หนูใหม่รักต้นไม้(2) 14 ก.พ. 63
เรื่อง 7.4 ลูกหมีผจญภัย
1
  ลูกหมีผจญภัย(1) 17 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ลูกหมีผจญภัย(2) 18 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 หมากับเงา
1
  หมากับเงา(1) 19 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  หมากับเงา(2) 20 ก.พ. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 นิทานพาเพลิน(ความไม่ประมาท)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ