ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูฉันทนา เกษทอง
ครูผู้สอน ครูฉันทนา เกษทอง

ครูฉันทนา เกษทอง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง โรงเรียนของเรา(1)
1
  ฉันรักโรงเรียน (1) 16 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง โรงเรียนของเรา(2)
1
  ฉันรักโรงเรียน (2) 17 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่(1)
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 21 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่(2)
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 22 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง วันเปิดเรียน(1)
1
  วันเปิดเรียน (1) 23 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง วันเปิดเรียน(2)
1
  วันเปิดเรียน (2) 24 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง ปริศนาคำทาย
1
  ปริศนาคำทาย(1) 27 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ปริศนาคำทาย(2) 28 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ
1
  มารยาทดี-มีน้ำใจ(1) 29 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  มารยาทดี-มีน้ำใจ(2) 30 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะไทย
1
  พยัญชนะไทย(1) 31 พ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  พยัญชนะไทย(2) 4 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง
1
  อักษรกลาง(1) 5 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  อักษรกลาง(2) 6 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรสูง
1
  อักษรสูง(1) 7 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  อักษรสูง(2) 10 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรต่ำ
1
  อักษรต่ำ(1) 11 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  อักษรต่ำ(2) 12 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนภาษาไทย เรื่อง นี่ของของเธอ
1
  นี่ของของเธอ(1) 13 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  นี่ของของเธอ(2) 14 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง สระอะ สระอา
1
  สระอะ สระอา (่1) 17 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  สระอะ สระอา (่2) 18 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง วาจาผูกมิตร
1
  วาจาผูกมิตร(1) 19 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  วาจาผูกมิตร(2) 20 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง ทักทายกัน
1
  ทักทายกัน(1) 21 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ทักทายกัน(2) 24 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง พูดเพราะ
1
  พูดเพราะ(1) 25 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  พูดเพราะ(2) 26 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก เรื่อง ของเธอของฉัน
1
  ของเธอของฉัน(1) 27 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ของเธอของฉัน(2) 28 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน
1
  เจ้าเนื้อละมุน(1) 1 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  เจ้าเนื้อละมุน(2) 2 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ))
เรื่อง 4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง เจ้าเนื้ออ่อนเอย
1
  เจ้าเนื้ออ่อนเอย(1) 3 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  เจ้าเนื้ออ่อนเอย(2) 4 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง ครอบครัวของฉัน
1
  ครอบครัวของฉัน(1) 5 ก.ค.62 (มีใบงาน)
2
  ครอบครัวของฉัน(2) 8 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 4.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง ห่านน้อยหาแม่
1
  ห่านน้อยหาแม่(1) 9 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ห่านน้อยหาแม่(2) 10 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 4.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง จันทร์เจ้า
1
  จันทร์เจ้า(1) 11 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  จันทร์เจ้า(2) 12 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
เรื่อง 5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง แมวเอ๋ยแมวเหมียว
1
  แมวเอ๋ยแมวเหมียว(1) 15 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  แมวเอ๋ยแมวเหมียว(2) 18 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 5.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง วรรณยุกต์ สุขใจ
1
  วรรณยุกต์ สุขใจ(1) 19 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  วรรณยุกต์ สุขใจ(2) 22 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 5.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง ฝนตกแดดออก
1
  ฝนตกแดดออก(1) 23 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ฝนตกแดดออก(2) 24 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 5.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง ตั้งเอ๋ยตั้งไข่
1
  ตั้งเอ๋ยตั้งไข่(่1) 25 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ตั้งเอ๋ยตั้งไข่(2) 26 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 5.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน เรื่อง ท่องได้อาขยาน
1
  ท่องได้อาขยาน(1) 30 ก.ค.62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  ท่องได้อาขยาน(2) 31 ก.ค.62 (มีสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความหมาย
เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง จดจำสัญญาณ
1
  จดจำสัญญาณ(1) 1 ส.ค.62
2
  จดจำสัญญาณ(2) 2 ส.ค.62
เรื่อง 6.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง ขับขานวรรณยุกต์
1
  ขับขานวรรณยุกต์(1) 5 ส.ค.62
2
  ขับขานวรรณยุกต์(2) 6 ส.ค.62
เรื่อง 6.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
1
  สัญลักษณ์น่ารู้(1) 7 ส.ค.62 (มีใบงาน)
2
  สัญลักษณ์น่ารู้(2) 8 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย
1
  จับคู่เครื่องหมาย(1) 9 ส.ค.62
2
  จับคู่เครื่องหมาย(2) 13 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ เรื่อง บรรยายสื่อความ
1
  บรรยายสื่อความ(1) 14 ส.ค.62 (มีใบงาน)
2
  บรรยายสื่อความ(2) 15 ส.ค.62
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
เรื่อง 7.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง รู้จักตัวสะกด
1
  รู้จักตัวสะกด(1) 16 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  รู้จักตัวสะกด(2) 19 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 7.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง รุ้ทัน ไม้ยมก
1
  รู้ทัน ไม้ยมก (1) 20 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  รู้ทัน ไม้ยมก (2) 21 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 7.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง ดูใช้อัศเจรีย์
1
  ดูใช้อัศเจรีย์(1) 22 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ดูใช้อัศเจรีย์(2) 23 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 7.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง เรียบเรียงคำ
1
  เรียบเรียงคำ(1) 26 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  เรียบเรียงคำ(2) 27 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน เรื่อง อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน)
1
  อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน)(1) 28 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน)(2) 29 ส.ค.62 (มีสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย เรื่อง วรรณยุกต์ พาเพลิน
1
  วรรณยุกต์ พาเพลิน(1) 30 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  วรรณยุกต์ พาเพลิน(2) 2 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 8.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย เรื่อง เชิญชวนเพลงร้องเล่น
1
  เชิญชวนเพลงร้องเล่น(1) 3 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  เชิญชวนเพลงร้องเล่น(2) 4 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 8.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย เรื่อง อ่านเป็นบทร้อยกรอง
1
  อ่านเป็นบทร้อยกรอง(1) 5 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  อ่านเป็นบทร้อยกรอง(2) 6 ก.ย.62(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 8.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย เรื่อง ลองเขียนคำคล้องจอง
1
  ลองเขียนคำคล้องจอง(1) 9 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ลองเขียนคำคล้องจอง(2) 10 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 8.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย เรื่อง ปรองดอง รักเมืองไทย
1
  ปรองดอง รักเมืองไทย(1) 11 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ปรองดอง รักเมืองไทย(2) 12 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พัฒนาการอ่านเขียน
เรื่อง 9.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พัฒนาการอ่านเขียน เรื่อง การอ่าน การเขียน
1
  การอ่าน การเขียน(1) 13 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  การอ่าน การเขียน(2) 16 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  การอ่าน การเขียน(3) 17 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
4
  การอ่าน การเขียน(4) 18 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
5
  การอ่าน การเขียน(5) 19 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
6
  การอ่าน การเขียน(6) 20 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
7
  การอ่าน การเขียน(7) 23 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
8
  การอ่าน การเขียน(8) 24 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
9
  การอ่าน การเขียน(9) 25 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
10
  การอ่าน การเขียน(10) 26 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
11
  การอ่าน การเขียน(11) 27 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
12
  การอ่าน การเขียน(12) 30 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ