การเขียนแบบและออกแบบวงจรพิมพ์ 2/2

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2559 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วย เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชั่วโมง เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง การเขียนแบบและออกแบบวงจรพิมพ์ 2/2
แผนการสอน ครูดุสิต พรประสาท
ครูผู้สอน ครูดุสิต พรประสาท