การเขียนโปรแกรมควบคุม 7 เซคเม้นต์ที่มากกว่า 1 หลักขึ้นไป

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2559 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ไมโครคอนโทรเลอร์
หน่วย ไมโครคอนโทรเลอร์
ชั่วโมง ไมโครคอนโทรเลอร์
เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุม 7 เซคเม้นต์ที่มากกว่า 1 หลักขึ้นไป
แผนการสอน ครูดานัส สบายใจ
ครูผู้สอน ครูดานัส สบายใจ