คำสั่งและรูปแบบการใช้งาน PIC BASIC PRO COMPILER 3/3

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2559 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ไมโครคอนโทรเลอร์
หน่วย ไมโครคอนโทรเลอร์
ชั่วโมง ไมโครคอนโทรเลอร์
เรื่อง คำสั่งและรูปแบบการใช้งาน PIC BASIC PRO COMPILER 3/3
แผนการสอน ครูดานัส สบายใจ
ครูผู้สอน ครูดานัส สบายใจ