การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรเลอร์ 2/2

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2559 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ไมโครคอนโทรเลอร์
หน่วย ไมโครคอนโทรเลอร์
ชั่วโมง ไมโครคอนโทรเลอร์
เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรเลอร์ 2/2
แผนการสอน ครูดานัส สบายใจ
ครูผู้สอน ครูดานัส สบายใจ