การอ่านและแปลความหมายข้อมูล

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2559 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ การวิจัยตลาด
หน่วย การวิจัยตลาด
ชั่วโมง การวิจัยตลาด
เรื่อง การอ่านและแปลความหมายข้อมูล
แผนการสอน ครูภณิชญา ชมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูภณิชญา ชมสุวรรณ