ครัวการอาชีพวังฯ "ดับเบิ้ลริชชอคชิพคุกกี้"

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2558 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ วิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หน่วย วิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ชั่วโมง วิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เรื่อง ครัวการอาชีพวังฯ "ดับเบิ้ลริชชอคชิพคุกกี้"
แผนการสอน ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา, ครูสุดารัตน์ กระแสสินธุ์
ครูผู้สอน ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา, ครูสุดารัตน์ กระแสสินธุ์