วงจรย่อยแสงสว่าง และบริภัณฑ์อื่น ๆ (ตอนที่ 2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2558 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ การออกแบบระบบไฟฟ้า
หน่วย การออกแบบระบบไฟฟ้า
ชั่วโมง การออกแบบระบบไฟฟ้า
เรื่อง วงจรย่อยแสงสว่าง และบริภัณฑ์อื่น ๆ (ตอนที่ 2)
แผนการสอน อาจารย์กิตติ จันทรา
ครูผู้สอน อาจารย์กิตติ จันทรา