บ้านและการจัดบ้าน

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษา บ้านให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอจะทำให้บ้านน่าอยู่ นอกจากนี้ต้องรู้จักเลือกสิ่งของเครื่องใช้ ภายในบ้านให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนอธิบายความสำคัญของบ้านได้

2.นักเรียนบอกการช่วยเหลืองานบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง บ้านและการจัดบ้าน 24 ส.ค. 61(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ