รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เนื้อหาของสาระที่เรียนรู้และครูประจำวิชาการทดสอบก่อนเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนอธิบายการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน 3 ส.ค. 61
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ