ครูพบกูรู 24/37 ตอน เตรียมพร้อมก่อนเล่านิทานภาพ

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น -
กลุ่มสาระ กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วย ครูพบกูรู
ชั่วโมง ครูพบกูรู
เรื่อง ครูพบกูรู 24/37
แผนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน กระทรวงศึกษาธิการ