เมล็ดพันธุ์ครู ตอนที่ 7

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น -
กลุ่มสาระ กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วย เมล็ดพันธุ์ครู
ชั่วโมง เมล็ดพันธุ์ครู
เรื่อง เมล็ดพันธุ์ครู ตอนที่ 7
แผนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน กระทรวงศึกษาธิการ