กิจกรรม

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบอกน้ำหนักสิ่งของต่างๆโดยใช้เครื่องชั่งสปริง อาจบอกเป็นกิโลกรัม  เป็นขีด  หรือเป็นกิโลกรัมและขีด

2. 10 ขีด เท่ากับ 1 กิโลกรัม หรือ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 10 ขีด 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถชั่งสิ่งของและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม  เป็นขีด หรือเป็นกิโลกรัมและขีดตามที่กำหนด
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.10

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.10

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง กิจกรรม "ซื้อเอง ขายเอง"
เรื่อง กิจกรรม
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง