การชั่งและบอกน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงเป็นขีด 25 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบอกน้ำหนักสิ่งของต่างๆ อาจบอกเป็นกิโลกรัม  เป็นขีด  หรือเป็นกิโลกรัมและขีด

2. น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับน้ำหนัก 10 ขีด      

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถชั่งและอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งสปริงเป็นขีด

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.6

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.6

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การชั่งและบอกน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงเป็นขีด
เรื่อง การชั่งและบอกน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงเป็นขีด 25 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง