การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม(ตัวย่อของกิโลกรัม คือ กก.) 20 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1. การวัดน้ำหนักของสิ่งของอาจทำได้โดยการชั่งด้วยเครื่องชั่งสปริงซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐาน

          2. การใช้เครื่องชั่งสปริง ก่อนชั่งสิ่งของ เข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลข 0 และจานต้องไม่เอียง เมื่อชั่งสิ่งของ
 เข็มชี้น้ำหนักจะชี้ที่ตัวเลขบนหน้าปัดของเครื่องชั่งเพื่อแสดงน้ำหนักของสิ่งของเป็นกิโลกรัม

         3. กิโลกรัมเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกน้ำหนัก ใช้ตัวย่อ กก.

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถชั่งและบอกน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้เครื่องสปริงเป็นกิโลกรัม

             - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.3

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.3

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม(ตัวย่อของกิโลกรัม คือ กก.)
เรื่อง การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม(ตัวย่อของกิโลกรัม คือ กก.) 20 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง