การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และการบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 18 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1. การวัดน้ำหนักของสิ่งของอาจทำได้โดยการชั่งด้วยเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่ายและใช้วัตถุที่มีน้ำหนัก
     เท่าๆ กัน เช่น ลูกแก้ว เงินเหรียญ มาเป็นหน่วยในการชั่งสามารถบอกน้ำหนักได้โดยนับจำนวนหน่วยที่ใช้ใน
     การชั่ง

          2. การคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ เป็นการบอกน้ำหนักให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงโดยไม่ใช้เครื่อง
     ชั่งและอาจบอกน้ำหนักโดยเทียบกับน้ำหนักที่ทราบแล้ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

       1. ชั่งและบอกน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่าง

                  2. คาดคะเนน้ำหนักของสิ่งต่างๆ

           - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.2

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.2

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และการบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
เรื่อง การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และการบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 18 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง