การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย และใช้คำว่า หนักกว่า เบากว่า หรือหนักเท่ากัน 15 ก.พ. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การชั่งเป็นการวัดน้ำหนักของสิ่งต่างๆ

2. สิ่งของสองสิ่งอาจมีน้ำหนักเบากว่ากัน  หนักกว่ากัน หรือหนักเท่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

3. สิ่งของชนิดเดียวกันและทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน สิ่งของที่มีขนาดเล็กกว่าจะมีน้ำหนักน้อยกว่าสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีน้ำหนักมากกว่า

4. สิ่งของต่างชนิดกัน  สิ่งของที่มีขนาดเล็กกว่าอาจมีน้ำหนักมากกว่าหรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจมีน้ำหนักน้อยกว่า

5. สิ่งของสองสิ่งที่อยู่บนเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย สิ่งใดอยู่ในระดับต่ำกว่า สิ่งนั้นจะหนักกว่า หรือสิ่งใดอยู่ในระดับสูงกว่า สิ่งนั้นจะเบา กว่า และ ถ้าสิ่งของสองสิ่งนั้นอยู่ในระดับเดียวกัน สิ่งของสองสิ่งนั้นจะ
    หนักเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขน
อย่างง่าย และบอกว่าสิ่งของใดหนักกว่า สิ่งของใดเบากว่า สิ่งของใดหนักเท่ากัน

             - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.1

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.1

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย และใช้คำว่า หนักกว่า เบากว่า หรือหนักเท่ากัน
เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย และใช้คำว่า หนักกว่า เบากว่า หรือหนักเท่ากัน 15 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง