การวัดความสูงเป็นเซนติเมตร 6 ก.พ. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การวัดความยาวในแนวตั้ง เป็นการวัดความสูง

 2. วิธีการวัดความสูงให้วางไม้บรรทัดในแนวตั้งทาบไปตามขอบหรือตามแนวตรงของสิ่งที่ต้องการวัด โดยให้จุดเริ่มต้นของไม้บรรทัดตรงกับปลายข้างหนึ่งของสิ่งที่ต้องการวัดแล้วบอกความสูง โดยดูจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ตรงกับปลายอีกข้างหนึ่งของสิ่งที่ต้องการวัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถวัดและบอกความสูงเป็นเซนติเมตรโดยใช้ไม้บรรทัด

             - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.16

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.16

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การวัดความสูงเป็นเซนติเมตร
เรื่อง การวัดความสูงเป็นเซนติเมตร 6 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง