การเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า เตี้ยกว่า สูงกว่า สูงเท่ากัน และใช้คำว่าเตี้ยที่สุด สูงที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง 31 ม.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่าง ๆ โดยตรง จะต้องวางสิ่งของให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกัน แล้วเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่ง หากปลายของสิ่งใดยื่นยาวกว่าสิ่งของนั้นจะสูงกว่า อีกสิ่งหนึ่งจะเตี้ยกว่า หากปลายเสมอกันจะแสดงว่าสูงเท่ากัน ถ้ามีสิ่งของมากกว่าสองสิ่งให้พิจารณาว่าสิ่งของใดมีปลายยื่นออกไปมากที่สุด สิ่งนั้นจะสูงที่สุดจากนั้นอาจใช้การเปรียบเทียบทีละคู่เพื่อหาว่าสิ่งใดเตี้ยที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ เปรียบเทียบความสูง โดยใช้คำว่า เตี้ยกว่า สูงกว่า สูงเท่ากัน และเรียงลำดับความสูงโดยใช้คำว่าเตี้ยที่สุด สูงที่สุด

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.12

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.12

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า เตี้ยกว่า สูงกว่า สูงเท่ากัน และใช้คำว่าเตี้ยที่สุด สูงที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง
เรื่อง การเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า เตี้ยกว่า สูงกว่า สูงเท่ากัน และใช้คำว่าเตี้ยที่สุด สูงที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง 31 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง